Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni

 
 

Archiwum

 

Granty dla naukowców z UG

11.07.2012 r.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego zostali laureatami konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Badań Stosowanych oraz Program LIDER) oraz Narodowe Centrum Nauki (MAESTRO, HARMONIA, SONATA, PRELUDIUM i OPUS). Na badania uzyskali granty w łącznej wysokości ponad 16 mln złotych. Gratulujemy!

I. Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W pierwszej edycji Programu Badań Stosowanych finansowanie uzyskały m.in. trzy projekty, w których biorą udział naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego. Są to:

 1. Opracowanie innowacyjnej syntezy oraz formy farmaceutycznej genisteiny i sprawdzenie jej aktywności przeciwłuszczycowej in vivo (konsorcjum: Biofarm sp. z.o.o., Instytut Farmaceutyczny, Uniwersytet Gdański, jednostka realizująca z UG: Wydział Biologii, Katedra Biologii Molekularnej)
 2. Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji szczepionki wektorowej przeciwko chorobie Newcastle u kur.(konsorcjum: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy; Katedra Wirusologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego-Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o., jednostka realizująca z UG: Katedra Wirusologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG GUMed, Wartość projektu realizowana przez Katedrę Wirusologii Molekularnej to 729.400,00 zł.

 3. Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu(konsorcjum: Instytut Logistyki i Magazynowania; Politechnika Poznańska; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Uniwersytet Gdański; Knauf Trans Polska Sp. z o.o.; Infinity Management Sp. z o.o.; ECR Polska)

Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu, skierowanym do podmiotów podejmujących działania badawcze o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na opracowanie oryginalnych innowacyjnych rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych.

Wyniki konkursu

II. Program LIDER

Laureatami trzeciej edycji programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostali:

 1. Katarzyna Grzyb z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, projekt Nowe rekombinowane glikoproteiny E1E2 oraz cząstki wiruso-podobne jako szczepionki przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) – 823.745,00 zł
 2. Anna Kawiak Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, projekt Poszukiwanie skuteczniejszej terapii raka piersi w oparciu o nowe inhibitory kinaz szlaku MAPK/ERK – 944.932,00 zł
 3. Marcelina Malinowska z Wydziału Biologii UG, projekt: Terapia z zastosowaniem flawonoidów jako innowacyjne podejście w leczeniu mukopolisacharydoz – 1.171.850,00 zł
 4. Bożena Nejman-Faleńczyk z Wydziału Biologii UG, projekt: Nowy test diagnostyczny umożliwiający kompleksową identyfikację patogenów odkleszczowych – 1.070.190,00 zł

Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Program skierowany jest osób, które nie ukończyły 35 roku życia.

Wyniki konkursu

III. Konkurs MAESTRO 2 Narodowego Centrum Nauki

W konkursie MAESTRO 2 – granty uzyskali:

 1. Prof. dr hab. Igor Konieczny z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed – projekt Kompleksy nukleoproteinowe w replikacji DNA, proteolizie i plazmidowych systemach programowanej śmierci komórki; grant w wysokości 2.541.800 zł
 2. Prof. dr hab. Krystyna Bienkowska-Szewczyk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed; projekt  Mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusów pomiędzy komórkami: wirusowe strategie przetrwania; grant w wysokości 2.300.000 zł

Konkurs Narodowego Centrum Nauki MAESTRO 2 jest przeznaczony dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia Naukowe.

IV. Konkurs HARMONIA 2 Narodowego Centrum Nauki

W konkursie HARMONIA 2 – dwa granty uzyskał prof. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii UG na projekty:

 1. Korelacja pomiędzy kontrolą replikacji chromosomu Escherichia coli a stanem fizjologicznym komórek bakterii; kwota przyznana: 975.000 zł
 2. Rola białka Hfq w regulacji replikacji DNA w komórkach Escherichia coli; kwota przyznana: 632.450 zł

Konkurs Narodowego Centrum Nauki HARMONIA 2 skierowany jest na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji o wynikach i konkursach na stronie: www.ncn.gov.pl

V. Program SONATA 2 Narodowego Centrum Nauki

 1. Dr Andrea Lipińska (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Katedra Wirusologii Molekularnej); projekt: Badanie roli egzosomów w przebiegu infekcji alfaherpeswirusami, wartość projektu 759.615,00 zł
 2. Dr Arkadiusz Peisert (Wydział Nauk Społecznych UG, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa); projekt: Proces cywilizowania jako zmienna wyjaśniająca rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Interpretacja teorii Norberta Eliasa w kontekście polskiej demokracji lokalnej, wartość projektu 50 120,00 zł

Program SONATA 2 Narodowego Centrum Nauki umożliwia finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

VI. Program PRELUDIUM 2 Narodowego Centrum Nauki

 1. Łukasz Rąbalski (MWB UG i GUMed, Katedra Wirusologii Molekularnej); projekt: Badanie zależności pomiedzy sekwencją wybranych genów bakulowirusa brudnicy nieparki (LdMNPV) i ich wirulencją, wartość projektu 252.100,00 zł
 2. Ewelina Król (MWB UG i GUMed, Katedra Wirusologii Molekularnej); projekt: Wpływ analogów i mimetyków tunikamycyny na namnażanie wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV), wartość projektu 397.000,00 zł

Program PRELUDIUM 2 NCN ma na celu finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

VII. Program OPUS 2 Narodowego Centrum Nauki

Prof. dr hab. Piotr Bojarski (UG; Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki); projekt: Nowe spojrzenie na luminezujące materiały hybrydowe w postaci nanowarstw”. Wartość projektu: 739 220,00 pln.

Prof. dr hab. Nicholas Viktor Sekunda (UG; Wydział Historyczny; Instytut Archeologii); projekt: „Negotino: dolina środkowego Wardaru (Macedonia) w okresie hellenistycznym i rzymskim”. Wartość projektu: 208 000,00 pln.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski (UG; Wydział Chemii); projekt: „Wyznaczanie potencjalnych skutków obecności farmaceutyków w środowisku: ocena ekotoksyczności wybranych leków weterynaryjnych i ich mieszanin”. Wartość projektu: 674 900,00 pln.

Prof. UG; dr hab. Ewa Laskowska (UG; Wydział Biologii); projekt „Rola acetylacji białek w procesie powstawania komórek Escherichia coli typu persisters charakteryzujących się tolerancją na antybiotyki”. Wartość projektu: 522 000,00 pln.

Prof. UG; dr hab. Krzysztof Lewalski (UG; Wydział Historyczny); projekt: „Odsłony codzienności - duchowieństwo rzymskokatolickie w Królestwie Polskim w latach 1864-1914”. Wartość projektu: 50 856,00 pln.

Prof. UG; dr hab. Jarosław Pykacz (UG; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki); projekt: „Wielowartościowa logika Jana Łukasiewicza jako podstawa nowej interpretacji mechaniki kwantowej”. Wartość projektu: 33 800,00 pln.

Prof. UG; dr hab. Jarosław Tęgowski (UG; Wydział Oceanografii i Geografii); projekt: „Zastosowanie dźwięków podwodnych do pasywnego monitoringu procesów cielenia się czoła Lodowca Hansa, Fiord Hornsund, Spitsbergen”. Wartość projektu: 652 910,00 pln.

Dr Anna Kawiak (MWB UG-GUMed); projekt: „Terapia skojarzona z zastosowaniem naftochinonów i paklitakselu w farmakologicznej indukcji śmierci komórkowej w liniach raka piersi”. Wartość projektu: 288 200,00 pln.

Dr Jolanta Kumirska (UG; Wydział Chemii); projekt: Poznanie losów oraz sposobów rozprzestrzeniania się w środowisku wybranych beta-blokerów, leków wprowadzanych jako dodatki do pasz oraz stosowanych w akwakulturze”. Wartość projektu: 391 600,00 pln.

Dr Lucyna Przybylska (UG; Wydział Oceanografii i Geografii); projekt: „Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce”. Wartość projektu: 71 260,00 pln.

Dr Grzegorz Stanisław Wierczyński (UG; Wydział Prawa i Administracji); projekt: „Przekazywanie informacji o ustanowionych normach prawnych”. Wartość projektu: 190 450,00 pln.

Program OPUS 2 ma na celu finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesu!

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
 
Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
11.07.2012 r.