Studia doktoranckie Informacje dla doktorantów ZUS

ZUS

 1. Warunki przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS
 2. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego ZUS
 3. Dział Kształcenia - obsługa administracyjna studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim
 4. Przepisy prawne dot. ubezpieczenia zdrowotnego

§ Warunki przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS

Każdy uczestnik studiów doktoranckich (obywatel polski zamieszkujący na terytorium RP) powinien we własnym interesie dopilnować, czy został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, tj. wojewódzkiego oddziału NFZ. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jest warunkiem bezpłatnego korzystania z opieki medycznej.

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U.04.210.2135 z dnia 27 września 2004 r.) Dział Kształcenia informuje, że uczestnicy studiów doktoranckich, nie posiadający stałego źródła utrzymania (zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) i nie pozostający na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (rodziców, opiekunów - tylko do 26 roku życia; współmałżonków) są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS przez Uniwersytet Gdański.

Do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS (opłacanego przez Uniwersytet Gdański) mają prawo przystąpić:

 • Doktoranci, którzy ukończyli 26 rok życia (w sytuacji, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z rodziców)
 • osoby, które nie ukończyły 26 lat, lecz nie posiadają rodziców albo opiekunów prawnych
 • doktoranci nie posiadający stałego źródła utrzymania (tj. umowy o pracę)
 • osoby, których współmałżonek(ka) nie jest osoba pracującą (na podstawie umowy o pracę)
 • uprawnieni członkowie rodziny doktoranta - niepracujący współmałżonek, dziecko

O zmianach danych osób ubezpieczonych (PODJĘCIE ZATRUDNIENIA!, zmiana nazwiska, adresu itd.) należy bezzwłocznie osobiście powiadomić Dział Kształcenia w terminie 14 dni od zmiany (lub drogą mailową: doktoranci@ug.edu.pl).

Formularze stanowiące zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS dostępne są w Dziale Kształcenia (pok. 308 - inż. Joanna Bart):

 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta
 • ZUS ZCZA - zgłoszenie danych uprawnionych członków rodziny doktoranta

Formularze należy pobrać, wypełnić i złożyć w Dziale Kształcenia

Dokumenty/dane osobowe wymagane do zgłoszenia:

 • dowód osobisty doktoranta
 • numer NIP
 • dane dot. przynależności doktoranta do danego oddziału NFZ
 • formularz o zarejestrowanie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA (dostępny na miejscu w Dziale Kształcenia, pok. 308)

§ Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego ZUS

Spoczywający na Uniwersytecie Gdańskim obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uczestników studiów doktoranckich powstaje z dniem przyjęcia na studia doktoranckie, a wygasa z dniem uzyskania statusu absolwenta lub ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. W związku z tym uczelnia dokonuje wyrejestrowania ww. osób z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ oraz przestaje opłacać składki.

Wyrejestrowaniu podlegają osoby, które:

 • ukończyły studia doktoranckie (obrona pracy doktorskiej lub uzyskanie świadectwa ukończenia studiów doktoranckich)
 • zostały skreślone z listy uczestników studiów doktoranckich (rezygnacja ze studiów, skreślenie)
 • podjęły pracę (na podstawie umowy o pracę)
 • współmałżonek(ka) podjął pracę (na podstawie umowy o pracę)

Ubezpieczony przez uczelnię uczestnik studiów doktoranckiego ma obowiązek osobiście niezwłocznie powiadomić Dział Kształcenia w terminie 14 dni o zaistnieniu jednego z powyższych zdarzeń.

Formularz wyrejestrowania ZUS ZWUA należy pobrać, wypełnić i złożyć w Dziale Kształcenia (pok. 308, inż. Joanna Bart)

§ Obsługa administracyjna studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim - Dział Kształcenia

inż. Joanna Bart

pokój 308, III piętro budynku Rektoratu
Tel.: 58/ 523 25 95
e-mail: doktoranci@ug.edu.pl

§ Przepisy prawne dot. ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U.04.210.2135 z dnia 27 września 2004 r.)

DZIAŁ IV. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

Rozdział 1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego

Art. 66. 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

20) (...) uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

Art. 67.
2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do Funduszu uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny (współmałżonek, dzieci), którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Art. 73. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego:
4) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 i 22, powstaje z dniem immatrykulacji lub przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich;

Art. 74. 1. Do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów zgłaszają jednostki prowadzące studia doktoranckie

(na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Źródło: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=4&artnr=1036&czartnr=9)

Ostatnio modyfikowane: 05.09.2012