Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Działalność naukowa

Badania naukowe

Informacje ogólne

Finansowanie badań naukowych

Konferencje i seminaria

Stopnie i tytuły naukowe

Współpraca z zagranicą

Stypendia naukowe

Urlopy naukowe

Zasady przyznawania urlopów naukowych określa Statut UG (§ 103):

  1. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych w wymiarze do roku.
  2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Urlopów, o których mowa w pkt 1-2, udziela Rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez radę wydziału bądź przez dyrektora jednostki międzywydziałowej lub ogólnouniwersyteckiej.

Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa w pkt 1-2, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną, przysługuje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze 28 dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego. Za okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U.2011 nr 84, poz. 455 - baza ISAP - Sejm RP

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
06.09.2012 r.