Zarządzenie nr 2/D/05
Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 1 lipca 2005 roku

w sprawie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Na podstawie art. 2375 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860) wprowadza się następujący sposób organizowania szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjmowanych pracowników UG, studentów odbywających w UG praktykę studencką oraz uczniów szkół zawodowych w przypadku zatrudniania ich w UG w celu praktycznej nauki zawodu.

§ 1

Szkolenie wstępne przeprowadza się w formie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego według programów, o których mowa w Ramowych założeniach wymienionych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia (pkt I i II) - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 2. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt a,
 3. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

§ 2

Instruktaż ogólny wykonywany jest i potwierdzony datą i podpisem przez osoby, o których mowa w § 53 pkt 1a Regulaminu Pracy UG (Zarządzenie Rektora UG Nr 26/R/04 z dnia 23 września 2004 roku).

§ 3

 1. Instruktaż stanowiskowy wykonywany jest i potwierdzony datą i podpisem przez osoby, o których mowa w § 53 pkt 1b Regulaminu Pracy UG (Zarządzenie Rektora UG Nr 26/R/04 z dnia 23 września 2004 roku).
 2. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.
 3. W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt a zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń - pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju
  i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.

§ 4

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, Regulaminie pracy UG i w innych przepisach obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

§ 5

 1. Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapoznanie uczestnika szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na jego stanowisku pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą spowodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
 2. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności uczestnika szkolenia z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

§ 6

 1. Pracownik obowiązany jest potwierdzić na piśmie przeprowadzenie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego w Karcie Szkolenia Wstępnego, którego jeden egzemplarz przechowywany jest w aktach osobowych pracownika w Dziale Kadr UG, a drugi egzemplarz w jednostce organizacyjnej, w której pracownik ma wykonywać pracę.
 2. Kartę Szkolenia Wstępnego z wykonanego instruktażu stanowiskowego studenta lub ucznia, o których mowa w § 1 pkt c niniejszego zarządzenia - po potwierdzeniu na piśmie przez szkolonego i szkolącego - przechowuje kierownik jednostki organizacyjnej.
 3. Karta Szkolenia Wstępnego (2 egz.) wydawana jest przez pracowników Inspektoratu BHP podczas instruktażu ogólnego bhp.

§ 7

Wzór obowiązującej od 1 lipca 2005 roku Karty Szkolenia Wstępnego z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z programem szkolenia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zaświadczenia o szkoleniu bhp, wydane po 1 lipca 2005 roku, niezgodne z załączonym wzorem są nieważne.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Administracyjny
mgr Piotr Żerko