Zarządzenie nr 60/R/09
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 56/R/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom
(uczestnikom studiów III stopnia) Uniwersytetu Gdańskiego

Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 30 poz. 194) zmieniającego Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 56/R/06 Rektora UG z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadza się zmiany w § 4 pkt. 5 oraz § 9 pkt.5, które otrzymują następujące brzmienie:
1) § 4 pkt. 5 „Wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ust. 1 ustawy, nie może być niższa niż 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, zaś łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w regulaminie w § 1 pkt 1, 3, 4, 5 nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich”.
2) § 9 pkt. 5 „Zapomoga wypłacana jest w formie pieniężnej i jednorazowo nie może być niższa niż 10 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich”.

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Uniwersytetu Gdańskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do Zarządzenia Rektor UG nr 60/R/09:
Załącznik nr 1: Tekst jednolity Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom