Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Informacje dla pracowników

Działy


Dane teleadresowe:

adres: ul. Bażyńskiego 1a,
80-952 Gdańsk
telefon: (0-58) 523 24 74, 523 24 75
fax: (0-58) 523-56-10
e-mail: finansowy@ug.edu.pl
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek, godz. 8.oo - 14.oo

Pion:

Kwestor

Pracownicy:

Kierownik: Elżbieta Lengowska
Zastępca kierownika: mgr Iwona Drost
Pracownicy administracyjni i ich zadania:

Pokój 223, tel. (0-58) 523 24 75

 • mgr Iwona Drost,  e-mail: rekidr@univ.gda.pl – prowadzenie i rozliczanie: honoraria za przeniesienia praw autorskich, depozyt pracowniczy, prowadzenie rachunków bakowych, przygotowywanie zleceń do banku na wypłatę, dokonywanie zagranicznych opłat na konferencje, prowadzenie służbowych kart bankowych
 • Ewa Stawiak, e-mail: rekse@univ.gda.pl – rozliczanie faktur gotówkowych, rejestr zaliczek i rozliczanie ich, rozliczanie znaczków pocztowych i biletów za przejazdy jednorazowe, zwroty opłat za czesne
 • mgr Katarzyna Szafrańska, e-mail: katarzyna.szafranska@univ.gda.pl – rozliczanie konferencji organizowanych przez UG, rozliczanie studentów
 • mgr Katarzyna Grzesik, e-mail: rekkgr@ug.edu.pl – udzielanie zaliczek na delegacje, rozliczanie delegacji, ryczałty i kilometrówki
 • Joanna Przytarska, e-mail: joanna.przytarska@ug.edu.pl – wystawianie faktur

Pokój 223 A, tel. (0-58) 523 24 74

 • Elżbieta Lengowska, e-mail: rekel@univ.gda.pl – naliczanie i przygotowywanie do wypłaty stypendium dla doktorantów i studentów, rozliczanie faktur płatnych z indywidualnych grantów KBN, projekty specjalne (IPY), dokonywanie zagranicznych opłat za zakupy towarów i usług
 • Danuta Rostek, e-mail: rekrd@univ.gda.pl – rozliczanie faktur przelewowych
 • Dominika Pienczyn, e-mail: dominika.pienczyn@ug.edu.pl - rozliczanie faktur dotyczących inwestycji, faktur przelewowych oraz faktur proform, dokonywanie przedpłat na zakupy towarów i usług oraz konferencji 

Główne zadania:

1.      Prowadzi obsługę finansową jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie regulowania zobowiązań.

2.      Prowadzi kontrolę pod względem formalnym i rachunkowym oraz bada legalność dokumentów finansowych stanowiących podstawę do realizacji zobowiązań.

3.      Reguluje gotówkowe i bezgotówkowe zobowiązania Uczelni.

4.      Realizuje wypłaty i rozlicza przedpłaty, zaliczki udzielone kontrahentom, pracownikom, doktorantom i studentom.

5.      Prowadzi kontrolę formalną i rachunkową rozliczeń kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników, doktorantów i studentów, obsługuje wypłaty i rozliczenia dewiz przeznaczonych na służbowe wyjazdy zagraniczne.

6.      Rozlicza konferencje organizowane przez Uniwersytet Gdański.

7.      Wystawia faktury VAT oraz prowadzi rejestry w zakresie sprzedaży krajowej, wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.

8.      Kontroluje pod względem rachunkowym raporty kasowe, kwitariusze przychodowe, rozliczenia wykorzystania biletów komunikacji miejskiej za przejazdy służbowe.

9.      Prowadzi i okresowo uzgadnia z ewidencją księgową imienny rejestr wynagrodzeń pracowników oraz stypendiów studenckich i doktoranckich niepodjętych w terminie oraz obsługuje ich wypłaty.

10.  Sporządza listy stypendiów doktoranckich, przygotowuje ich wypłatę w kasie i dokonuje przelewów na rachunki bankowe doktorantów.

11.  Prowadzi kontrolę formalno-rachunkową list stypendiów studenckich oraz dodatków stażowych, przygotowuje ich wypłatę w kasie oraz dokonuje przelewów na rachunki bankowe studentów.

12.  Realizuje obrót czekowy z kontrahentami Uczelni.

13.  Organizuje i sporządza sprawozdawczość statystyczną dotyczącą obrotu towarowego realizowanego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

14.  Prowadzi współpracę z bankiem w zakresie otwierania, zamykania i nadawania uprawnień do kont bankowych, obsługi kart płatniczych, wypłaty dewiz i realizacji transakcji.

15.  Obsługuje system bankowości elektronicznej.

16.  Rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w ramach obowiązków płatnika tego podatku od realizowanych wypłat.

17.  Inwentaryzuje środki pieniężne w kasie na koniec roku obrotowego w drodze spisu z natury.

Ważne dokumenty:

 • faktury płatne gotówką i przelewem,
 • zaliczki na zakupy i rozliczenia zaliczek,
 • zaliczki na delegacje i rozliczenia delegacji,
 • zaliczki na zakup znaczków pocztowych i biletów jednorazowych,
 • zlecenia na wypłatę dewiz,
 • kosztorysy studiów podyplomowych,
 • umowy krajowe oraz umowy dotyczące programów międzynarodowych,
 • przedpłata na konferencję [doc] | [pdf]
 • oświadczenie (odczynniki) [doc]

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy student może pobrać zaliczkę na działalność Koła Naukowego?

  Zaliczkę na działalność Koła Naukowego pobiera opiekun Koła.
   
 2. Czy dokonanie przedpłaty zwalnia od obowiązku dostarczenia faktury?

  Każde dokonanie przedpłaty zobowiązuje do przedstawienia faktury rozliczającej.
   
 3. Jakie są stawki za podróż służbową?

  Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z dniem 01 MARCA 2013 r. zmieniają się stawki ryczałtów oraz zasady naliczania diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

  Od 1 marca 2013 r. stawki ryczałtów wynoszą odpowiednio:

 4. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej – 6 zł
 5. ryczałt za nocleg – 45 zł
 6. dieta – 30 zł, przy czym:
  1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
   1. mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
   2. od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
   3. ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości
  2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
   1. do 8 godzin – przysługuje 50% diety
   2. ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości
  3. kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
   • śniadanie – 25% diety
   • obiad – 50% diety
   • kolacja – 25% diety

W celu prawidłowego naliczenia diet prosimy o dołączenie do każdej delegacji krajowej wypełnionego oświadczenia (oświadczenie w załączniku)

- oświadczenie

- nowe rozporządzenie MPiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

WAŻNE!

prosimy o wpisywanie na druku polecenia wyjazdu służbowego środka transportu właściwego do odbycia podróży, a także jego rodzaju i klasy, który określa pracodawca.

Na wszystkich fakturach wystawionych z formą płatności PRZELEW dotyczących wyjazdów służbowych prosimy wpisywać numer delegacji.

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
15.09.2014 r.