Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

O nas

O nas

Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Nauk Społecznych UG
Wydział Nauk
Społecznych UG

W planach rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ujęta jest rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, w ramach projektu „Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007-2013”. Koncepcja Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego zakłada powstanie – obok już istniejących budynków Rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologicznego, Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Biblioteki Głównej UG, nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii – (wybudowany już w ramach kampusu) – kolejnych nowych budynków wydziałów: Biologii, Chemii, nowego gmachu neofilologii dla Wydziału Filologicznego, Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, biotechnologii dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, a także Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji, czy domu studenckiego na około 240 miejsc (drugi powstanie w kampusie sopockim).

Idea budowy Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego narodziła się w 2005 roku i mają w niej swój udział władze Uniwersytetu Gdańskiego poprzednich kadencji, a zwłaszcza Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2002-2008, prof. Andrzej Ceynowa. Obecnie to priorytetowe zadanie w zakresie inwestycji, które realizują władze Uniwersytetu Gdańskiego z JM Rektorem UG prof. Bernardem Lammkiem na czele.

Rozpoczęcie projektu - budowa nowego gmach Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii

Wydział Nauk Społecznych UG
Wydział Nauk
Społecznych UG

Początkiem realizacji projektu „Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego” było rozpoczęcie – w grudniu 2006 roku (wmurowanie kamienia węgielnego) – budowy nowego gmachu Wydziału Nauk Społecznych oraz siedziby dla Instytutu Geografii. Nowy gmach WNS to miejsce dla czterech instytutów Wydziału Nauk Społecznych (Psychologii; Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa; Pedagogiki; Politologii) oraz dla Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii. Ze względu na rozmiar inwestycji, budowa była realizowana dwuetapowo. Pierwszy etap inwestycji został zakończony w listopadzie 2008 roku, w październiku 2009 roku do nowego gmachu przenieśli się wszyscy studenci Wydziału Nauk Społecznych. Budynek przeznaczony jest na około 5000 studentów i 330 pracowników naukowo-dydaktycznych. Nowy gmach WNS, o powierzchni 31 196 m², składa się z pięciu połączonych ze sobą budynków: czterokondygnacyjnego cylindrycznego budynku centralnego oraz czterech instytutów w czterokondygnacyjnych skrzydłach. W budynku centralnym – o charakterze ogólnowydziałowym – mieści się przestronny hall, garaż podziemny oraz największe pomieszczenia poszczególnych instytutów – siedem nowoczesnych, wyposażonych w multimedia auli, w tym jedna dla 366 osób z możliwością połączenia z aulą 236-osobową za pomocą ruchomej ściany, dwie dla 200 osób, dwie dla 160 osób, jedna dla 176 osób, pracownie socjologiczne, obserwacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne. W części centralnej znajduje się również studio radiowe oraz pomieszczenia dla administracji, w tym dziekanat. Duża powierzchnia hallu umożliwia organizację wystaw, konferencji i międzynarodowych kongresów. W budynkach przeznaczonych dla poszczególnych instytutów umieszczono sale wykładowe, sale ćwiczeń i pokoje pracowników naukowo-dydaktycznych. Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych; wyposażony w sześć wind, w tym dwie w hallu centralnym i cztery w klatkach schodowych skrzydeł bocznych.

W październiku 2009 roku w nowym gmachu WNS zostało otwarte nowoczesne Studio Radiowe UG. Studio posiada funkcjonalne wnętrza – reżyserkę dźwięku, studio nagrań i emisyjne, news rosom, własną serwerownię, w pełni skomputeryzowaną, oraz kilkanaście stanowisk komputerowych i montażowych do codziennych zajęć edukacyjnych dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kierunków, które w swej pracy będą wykorzystywały technikę radiową, np. studentów logopedii czy fizyki. Zainstalowana aparatura do pracy z dźwiękiem jest z najwyższej światowej półki, a systemy realizacyjne najbardziej nowoczesne i profesjonalne. Od strony technicznej Studio Radiowe UG ma najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w radiofoniach na świecie. 31 grudnia 2009 roku zostało uruchomione Radio Internetowe UG MORS (Mega Otwarte Radio Studenckie UG). Cały program: od serwisów informacyjnych poprzez wszelkie formy dźwiękowe – reportażowe, ofertę muzyczną generowaną zarówno z selektora jak i w autorskich audycjach, tworzą studenci UG.

Nowy gmach WNS – inwestycja niezwykle ważna dla UG, gdyż studenci WNS studiowali w starych budynkach rozproszonych w całym Trójmieście, a jest to jeden z najbardziej obleganych przez kandydatów na studia wydziałów – początkowo powstawała w ramach środków własnych UG. Część środków pochodzi ze sprzedaży Instytutu Pedagogiki przy ul. Krzywoustego w Gdańsku, który znajdował się poza terenem, na którym uczelnia planuje rozwój i koncentrację rozproszonych budynków Uniwersytetu Gdańskiego. Koszt pierwszego etapu budowy to 82 mln 300 tys. zł, z czego 20 mln zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koszt pozostałych etapów to 41,1 mln zł.

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynków Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii wygrała Autorska Pracownia Projektowa STUDIO M z Sopotu.

Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
– nowoczesność, innowacyjność, szansa dla Pomorza

Wizualizacja - Wydział Chemi
Wizualizacja - Chemia

Nowa infrastruktura wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego powstaje w ramach projektu „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”, który stanowi część programu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

1 lipca 2009 roku pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (Instytucja Wdrażająca) a Uniwersytetem Gdańskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POIS.13.01-011/08-00. Wartość całkowita projektu wynosi 236 809 240,80 złotych.

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w Polsce północnej. Posiada znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną, a wydziały Biologii i Chemii należą do krajowej czołówki i osiągają najwyższe oceny parametryczne. Uczelnia stawia na innowacyjność, kształcenie studentów w powiązaniu z zawodową praktyką oraz na prowadzenie badań, które można wykorzystać m.in. w przemyśle i medycynie. Największą bolączką są kłopoty lokalowe – budynki uczelni są stare i zlokalizowane na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów – co nie pozwala na dalszy, dynamiczny rozwój.

Trzy nowoczesne budynki, które powstają w ramach projektu, pozwolą zapewnić absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie ICT, języków obcych i kwalifikacji zawodowych, a także prowadzenie badań na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydziały Biologii i Chemii już dziś kształcą wysokiej klasy specjalistów kierunków ścisłych, nowoczesne warunki studiowania i pracy dla naukowców wpłyną w przyszłości na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

Powierzchnia całkowita budynku Wydziału Biologii to ponad 23.000 m². Obiekt składać się będzie z dwóch czterokondygnacyjnych skrzydeł oraz jednego skrzydła pięciokondygnacyjnego, które zostaną połączone wspólnym holem. Każde skrzydło budynku przeznaczone zostanie dla poszczególnej specjalności, nowoczesnych pod względem innowacyjnym Biologii Molekularnej, Środowiskowej oraz Eksperymentalnej. Zaplanowano m.in. 2 aule, 3 sale wykładowe, 16 sal do ćwiczeń, 74 laboratoria i 38 pracowni specjalistyczne specjalistycznych, część powierzchni budynku będzie wykorzystana na szklarnie. Budynek zostanie wyposażony w sprzęt audiowizualny, system kontroli dostępu i monitoringu, sieci informatyczne i teletechniczne.

Budynek Wydziału Biologii został zaprojektowany przez Autorską Pracownię Projektową „Studio M” z Sopotu. Wykonawcą, wybranym w przetargu nieograniczonym, została firma Allcon Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z Gdyni. Umowę na realizację obiektu podpisano 1 grudnia 2009 roku. Koszt inwestycji wyniesie 69 mln zł. Budynek Wydziału Biologii zostanie zrealizowany w czerwcu 2011 roku.

Budynki Wydziału Chemii to dwa zintegrowane obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia, ochrona środowiska oraz nowotworzonych specjalności na tym wydziale, również we współpracy zarówno z innymi wydziałami UG jak i innymi uczelniami. Planowana powierzchnia całkowita nowej siedziby Wydziału Chemii wyniesie 28 572 m². Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych gromadzących nowoczesną aparaturę badawczą świadczącą usługi naszym uczonym, doktorantom i studentom. W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości przystosowanym do realizacji branżowych badań zleconych. Docelowo z nowopowstałej bazy korzystać będzie 900 studentów Wydziału Chemii, uczących sie na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Dokumentacja projektowa dla budynków Wydziału Chemii została zrealizowana przez Pracownię Autorską WAPA Krzysztof Kozłowski z Sopotu. Wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm: ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o. Termin realizacji to 1 lipca 2010– 30 czerwca 2012 roku. Budowa budynków Wydziału Chemii będzie kosztować 100 926 134,68 zł. Przewidziano jednoetapową realizację obiektu, z podziałem na dwie części: Chemię I i Chemię II. Wydział Chemii powstanie na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.

Neofilologia, Instytut Informatyki i dom studencki

Wizualizacja - Neofilologia
Wizualizacja - Neofilologia

Nowy gmach neofilologii, który powstanie w ramach Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego to budynek o powierzchni użytkowej około 10,1 tysięcy m², przeznaczony dla Wydziału Filologicznego; będzie to obiekt dwufunkcyjny z wydzielonymi częściami: neofilologiczną i administracyjno-rektorską . W czterokondygnacyjnej części budynku, przeznaczonej dla neofilologii, będą się mieściły m.in.: Instytut Anglistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Skandynawistyki oraz Katedra Slawistyki. Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe Wolski & Partners Architekci Sp. z o.o. z Gdyni – zwycięzca konkursu architektonicznego. Na nowy gmach neofilologii Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie w wysokości 23 milionów złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, a także zapewnienie dalszego finansowania ze środków Ministerstwa Finansów. To pozwoli w 2011 roku rozpocząć budowę.

Wizualizacja - Informatyka
Wizualizacja - Informatyka

Budowę nowego gmachu Instytutu Informatyki zaplanowano jako rozbudowę istniejącego w kampusie oliwskim Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki; nowy budynek zostanie połączony z wydziałem łącznikiem na trzech kondygnacjach. Instytut Informatyki został zaprojektowany jako pięciokondygnacyjny gmach z audytoriami, salami wykładowymi, seminaryjnymi i salami do ćwiczeń. W budynku zaprojektowano nowoczesne, ekologiczne rozwiązania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła do ogrzewania gmachu oraz wykorzystania energii świetlnej do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą specjalnych paneli zainstalowanych na dachu obiektu. Budynek w całości będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt został wykonany przez Diogenes Studio sp. z o.o. w Gdańsku (biuro projektów zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym).

W ramach Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego zaplanowano także budowę domu studenckiego na około 240 miejsc. Drugi powstanie w kampusie sopockim. Będą to gmachy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z nowoczesną infrastrukturą, z której będą korzystać studenci UG. Uniwersytet Gdański każdego roku przeprowadza kapitalny remont jednego z akademików, aby podwyższyć standard mieszkania studentom uczelni.

Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego to szansa stworzenia na Pomorzu jednego z najsilniejszych ośrodków akademickich i naukowych w regionie Morza Bałtyckiego. Bałtycki Kampus, zlokalizowany w Gdańsku Oliwie, będzie pełnił rolę centrum naukowo-dydaktycznego i studenckiego całego Trójmiasta. Uniwersytet Gdański, świadom swojego potencjału, wychodzi z inicjatywą prowadzenia wspólnych działań na rzecz nauki przez ośrodki naukowe i instytucje leżące nad Bałtykiem.

Powierzchnie i inne dane parametryczne

Wydział Nauk Społecznych i Instytutu Geografii:

Wydział Nauk Społecznych UG - wnętrze
Wydział Nauk
Społecznych UG - wnętrze
 • powierzchnia 31196 m2
 • siedziba czterech instytutów Wydziału Nauk Społecznych: Psychologii; Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa; Pedagogiki; Politologii
 • siedziba Instytutu Geografii
 • część centralna o charakterze ogólnowydziałowym z sześcioma aulami wyposażonymi w multimedia oraz nowoczesne studio radiowe i telewizyjne.

Nowy budynek Wydziału Biologii:

Wizualizacja - Biologia
Wizualizacja - Biologia
 • powierzchnia całkowita - ponad 23 000 m2
 • siedziba dla specjalności Wydziału Biologii, w tym dla najnowocześniejszych pod względem innowacyjnym: Biologii Molekularnej, Środowiskowej oraz Eksperymentalnej
 • 2 aule
 • 3 sale wykładowe
 • 16 sal do ćwiczeń
 • 71 laboratoriów
 • 38 pracowni specjalistycznych
 • Muzeum Inkluzji Bursztynu

Dwa nowe budynki Wydziału Chemii:

Wizualizacja - Chemia
Wizualizacja - Chemia
 • powierzchnia całkowita obu budynków - około 28 tysięcy m2 (jeden budynek o powierzchni 17 600 m2, a drugi - 10 972 m2)
 • 5 auli
 • 18 sal seminaryjnych
 • 22 laboratoria
 • 2 pracownie specjalistyczne
 • 18 pracowni komputerowych
 • hala technologiczna
 • laboratoryjne centrum doskonałości

Nowy budynek neofilologii dla Wydziału Filologicznego:

Wizualizacja - Neofilologia
Wizualizacja - Neofilologia
 • powierzchnia całkowita - ponad 14 000 m2
 • 13 sal wykładowych
 • 55 sal seminaryjno-ćwiczeniowych
 • 2 sale audytoryjno-teatralne
 • 2 laboratoria
 • czytelnia
 • pokoje dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dla doktorantów
 • pomieszczenia administracyjne

Instytut Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • powierzchnia całkowita budynku (netto) – około 5 500 m²
 • 2 audytoria
 • 4 sale seminaryjne
 • 12 sal ćwiczeń
 • 3 sale wykładowe


 

autor tekstu: Beata Czechowska-Derkacz
Rzecznik Prasowy UG

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
26.08.2011 r.