Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Struktura organizacyjna


Dane teleadresowe:

adres: ul. Wita Stwosza 58
80-952 Gdańsk
telefon: sprawy studentów (0-58) 523-24-25
e-mail: socjalny@ug.edu.pl
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: godz. 7:00 - 15:00, godziny przyjęć studentów od 10:00 do 14:00

Pion:

Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych

Pracownicy:

Kierownik: mgr Elżbieta Perkowska, pok. 30,
tel. (058) 523 24 62, elzbieta.perkowska@ug.edu.pl

Z-ca kierownika: mgr Beata Weber - sprawy studenckie, OKS, Akcja Lato - pokój  32,
tel. (058) 523 24 25, beata.weber@ug.edu.pl


Pracownicy administracyjni:

 • Iwona Mazurkiewicz- bieżące rozliczanie kosztów domów studenckich, pokój 31,
  tel. 523 24 44, iwona.mazurkiewicz@ug.edu.pl
 • mgr Magdalena Gorlik - fakturowanie, kontrola  sprawozdań domów  studenckich,rozliczanie opłaty klimatycznej, pokój 31, tel. 523 24 69, magdalena.gorlik@ug.edu.pl
 • Maria Wróblewska - sprawy studenckie, stypendia Ministra/Marszałka/Prezydenta, Komisja Dyscyplinarna, PIT-y, ubezpieczenia zdrowotne studentów, pokój 29,
  tel. 523 24 30, danuta.wroblewska@ug.edu.pl
 • mgr Agnieszka Kromer - Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów, studenci niepełnosprawni pokój 29,
  tel. 523 20 52, faks: (58) 523-55-99, agnieszka.kromer@ug.edu.pl

 

Domy Studenckie Uniwersytetu Gdańskiego

Zespół Domów Studenckich Gdańsk

Dom Studencki nr 2, Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Do Studzienki 34

 • referent - Renata Kowalewska 
  tel.: 058 / 520-31-22, ds2@ug.edu.pl

Dom Studencki  nr 6, Gdańsk, ul. Podwale  Przedmiejskie 20

 • referent -  Karolina Czaja ,
  tel.: 058 / 523-62-99, ds6@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 11, Gdańsk - Brzeźno ,ul. Chodkiewicza 14

 • samodzielny referent - Jadwiga Kalinowska,
  tel.: 058 / 523-38-83, ds11@ug.edu.pl

Zespół Domów Studenckich Oliwa

Dom Studencki nr 3, Gdańsk - Oliwa, ul. Polanki 65

 • samodzielny referent - Bożena Zawadzka,
  tel.: 058 / 523-26-02, ds3@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 4, Gdańsk -Oliwa, ul.Polanki 66

 • samodzielny referent - Elżbieta Filipczak,
  tel.: 058 / 523-26-12, ds4@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 5, Gdańsk -Oliwa, ul.Polanki 64

 • samodzielny referent - Małgorzata Małecka,
  tel.: 058/523-26-22, ds5@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 10, Gdańsk - Oliwa, ul.Macierzy Szkolnej 4

 • samodzielny referent - mgr Maria Augustynowicz,
  tel.: 058 / 523-26-72, ds10@ug.edu.pl

 

Zespół Domów Studenckich Sopot

Dom Studencki nr 7, Sopot, ul.Armii Krajowej 111

 • samodzielny referent -  Bożena Kopczyńska,
  tel.: 058 / 523-17-00, ds7@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 8, Sopot, ul.1 Maja 12

 • samodzielny referent - Regina Kurczewska,
  tel.: 058 / 523-11-92, ds8@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 9, Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 64

 • samodzielny referent - Olga Dudzik ( w zastępstwie mgr Jolanta Kliman),
  tel.: 058 / 551-20-68, ds9@ug.edu.pl

 

Studencka Baza Socjalna

 • Kierownik Zespołu Obiektów Hel - mgr Alicja Makowska,Hel,ul.Wiejska 20,
  tel; 058 / 675-08-36, admhel@ug.edu.pl

Główne zadania:

1.      Prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem funduszem pomocy materialnej dla studentów, w szczególności opracowuje preliminarze przychodów i wydatków z funduszu pomocy materialnej dla studentów w uzgodnieniu z samorządem studenckim.

2.      Zapewnia obsługe organizacyjna i biurową Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Spraw Studentów. Współdziała także z organizacjami studenckimi działającymi w Uczelni oraz współpracuje z radami mieszkańców domów studenckich.

3.      Prowadzi działalność w zakresie spraw socjalnych, bytowych i mieszkaniowych studentów, koordynuje sprawy związane z przyznawaniem im pomocy materialnej, kwaterowaniem w domach studenckich, prowadzi naliczanie bieżących należności i kontroluje ich wpłaty.

4.      Obsługuje studentów cudzoziemców – stypendystów Rządu RP skierowanych do Uczelni przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz przez Fundację im. Konstantego Kalinowskiego.

5.      Rozlicza koszty związane z eksploatacją domów studenckich.

6.      Współpracuje z Centrum Inwestycji i Remontów w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów bazy lokalowej dla studentów.

7.      Współpracuje z Działem Zamówień Publicznych w zakresie zakupów ze środków funduszu pomocy materialnej oraz przygotowuje materiały do przetargów.

8.      Prowadzi ubezpieczenia zdrowotne studentów po 26 roku życia.

9.      Sprawdza prawidłowość sporządzania sprawozdań miesięcznych z działalności domów studenckich.

10.  Prowadzi, koordynuje i nadzoruje "Akcję Lato" w domach studenckich.

11.  Sporządza zestawienie zbiorcze opłat: miejscowej i uzdrowiskowej oraz rozlicza je z miejscowymi jednostkami samorządu terytorialnego.

12.  Przygotowuje projekty umów i realizuje umowy dotyczące krótkoterminowego wynajmu pomieszczeń (sale) i powierzchni przeznaczonych na akcje promocyjne, i informacyjne.

13.  Działowi Studenckich Spraw Socjalnych podlegają trzy Zespoły Domów Studenckich:

1)      „Zespół Domów Studenckich Gdańsk”, w skład którego wchodzą Dom Studencki nr 2, Dom Studencki nr 6, Dom Studencki nr 11;

2)      „Zespół Domów Studenckich Oliwa”, w skład którego wchodzą Dom Studencki nr 3, Dom Studencki nr 4, Dom Studencki nr 5, Dom Studencki nr 10;

3)      „Zespół Domów Studenckich Sopot”, w skład którego wchodzą Dom Studencki nr 7, Dom Studencki nr 8, Dom Studencki nr 9.

14.  Administracja Zespołu Domów Studenckich:

1)      Organizuje, kontroluje i koordynuje pracę w obiektach wchodzących w skład zespołu.

2)      Odpowiada za należyte zabezpieczenie mienia Uczelni oraz zorganizowanie pracy osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną mienia.

3)      Utrzymuje w należytym stanie administrowane budynki i pomieszczenia Uczelni.

4)      Ustala odpowiedzialność za sprzęt administracyjny i sprawuje nadzór nad racjonalną gospodarką tym sprzętem.

5)      Ustala zakresy obowiązków pracowników obsługi, wyznacza rejony sprzątania oraz normy zużycia środków czystości i innych materiałów wykorzystywanych przy eksploatacji budynków.

6)      Współpracuje ze Stanowiskiem ds. Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie wyposażania obiektów w sprawny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, instrukcje alarmowe oraz pożarnicze tablice informacyjno-ostrzegawcze.

7)      Zapewnia właściwe warunki bhp w administrowanych obiektach.

8)      Współpracuje w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń energetycznych, gazowych, odgromowych, wentylacyjnych, hydrantowych i alarmowych.

9)      Rozlicza koszty związane z eksploatacją administrowanych obiektów.

10)  Prowadzi sprawy związane z zawieraniem umów dotyczących usług, wynajmu pomieszczeń w budynkach zespołu.

11)  Prowadzi sprawy związane z zakwaterowaniem studentów i innych osób zamieszkujących doraźnie w domach studenckich.

12)  Prowadzi księgi meldunkowe i przyjmuje wpłaty za noclegi, a także opłaty miejscowe i uzdrowiskowe w domach studenckich.

13)  Zapewnia utrzymanie sprawności eksploatacyjnej i wyposażenia domów studenckich.

Ważne dokumenty:

Dotyczące studentów:

 

 Przyznawanie miejsc oraz kwaterowanie w domach studenckich:


 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Domy studenckie - wnioski, opłaty
 2. Stypendia dla studentów


Domy studenckie – wnioski, opłaty:


UWAGA: Miejsca w domach studenckich na rok akademicki przyznawane są przez wydziałowe komisje stypendialne. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim należy składać w dziekanatach właściwych wydziałów w wyznaczonym przez wydziałowe komisje stypendialne terminie. W dziekanatach także można uzyskać informacje o przyznanych miejscach. Studenci, którzy nie otrzymają miejsca w akademiku z puli wydziałowej bądź nie zdążyli złożyć wniosku w terminie, będą mogli ubiegać się o przydział miejsc, które przechodzą do puli ogólnouczelnianej po 5 października. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim skierowane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej należy składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych mieszczącym  się  w Gdańsku - Oliwie ,   ul.Wita Stwosza 58, pok.32

Wykaz Domów Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, w których kwaterujemy studentów w roku akademickim 2013/2014.

 • Dom Studencki nr 2 w Gdańsku Wrzeszczu, ul. Do Studzienki 34
 • Dom Studencki nr 3 w Gdańsku Oliwie, ul. Polanki 65
 • Dom Studencki nr 4 w Gdańsku Oliwie, ul. Polanki 66
 • Dom Studencki nr 5 w Gdańsku Oliwie, ul. Polanki 64
 • Dom Studencki nr 6 w Gdańsku , ul. Podwale Przedmiejski 64 
 • Dom Studencki nr 7 w Sopocie, ul. Armii Krajowej 111
 • Dom Studencki nr 8 w Sopocie, ul. 1 Maja 12
 • Dom Studencki nr 9 w Sopocie, ul. Bitwy Płowcami 64
 • Dom Studencki nr 10 w Gdańsku Oliwie, ul. Macierzy Szkolnej 4

 

CENNIK OPŁAT
za zakwaterowanie w Domach Studenckich
Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2013/2014

Źródło: Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 8/K/13 z dnia 9 września 2013 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2013/2014

Poniższe ceny obowiązują od 1 października 2013.

 

 1. Ustala się następujące miesięczne ceny za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego:

 

Cena za miejsce normatywne w pokoju wieloosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG ,staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 2. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 3. studenci posiadający tytuł magistra podejmujący naukę na kolejnym kierunku studiów
 1. małżonkowie niebędacy studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

DS 2*

310,00 zł

334,80 zł

360,00 zł

388,80 zł

DS 3*

325,00 zł

351,00 zł

375,00 zł

405,00 zł

DS 4*

325,00 zł

351,00 zł

375,00 zł

405,00 zł

DS 5**

405,00 zł

437,40 zł

455,00 zł

491,40 zł

DS 6***

410,00 zł

442,80 zł

460,00 zł

496,80 zł

DS 7**

405,00 zł

437,40 zł

455,00 zł

491,40 zł

DS 7***

410,00 zł

442,80 zł

460,00 zł

496,80 zł

DS 8*

375,00 zł

405,00 zł

425,00 zł

459,00 zł

DS 8 **

405,00 zł

437,40 zł

455,00 zł

491,40 zł

DS 9*

375,00 zł

405,00 zł

425,00 zł

459,00 zł

DS 9**

405,00 zł

437,40 zł

455,00 zł

491,40 zł

DS 10**

405,00 zł

437,40 zł

455,00 zł

491,40 zł

DS 11***

remont

remont

remont

remont

 

*          łazienki ogólnodostępne

**        łazienki wspólne dla dwóch pokoi

***      łazienka w pokoju

 

 

Cena za miejsce normatywne w pokoju jednoosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG ,staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 2. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 3. studenci posiadający tytuł magistra podejmujący naukę na kolejnym kierunku studiów
 1. małżonkowie niebędacy studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

DS. 2

330,00 zł

356,40 zł

380,00 zł

410,40 zł

DS 5

425,00 zł

459,00 zł

475,00 zł

513,00 zł

DS 7

425,00 zł

459,00 zł

475,00 zł

513,00 zł

DS 8

400,00 zł

432,00 zł

450,00 zł

486,00  zł

DS 10

425,00 zł

459,00 zł

475,00 zł

513,00 zł

 
 1. Opłata za niepełny miesiąc zamieszkania naliczana jest od 5-go dnia miesiąca za każdą dobę pobytu niezależnie, którego domu studenckiego opłata dotyczy.

Cena za dobę pobytu w domu studenckim w pokoju wieloosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG, staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 2. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 3. studenci posiadający tytuł magistra podejmujący naukę na kolejnym kierunku studiów
 1. małżonkowie niebędacy studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

13,00 zł

14,04 zł

15,00 zł

16,20 zł

Cena za dobę pobytu w domu studenckim w pokoju jednoosobowym

A

B

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

osoby zwolnione z podatku VAT

8% VAT

 1. studenci UG
 2. doktoranci UG
 3. studenci programu MOST
 4. studenci programu ERASMUS
 1. dzieci studentów zajmujące miejsca normatywne
 2. małżonkowie będący studentami innych uczelni
 3. praktykanci odbywający praktyki organizowane przez UG lub staże naukowe lub wymiany w ramach projektu dla studentów i doktorantów innych uczelni
 1. studenci programu DAAD, GFPS, AEGEE, AISEC
 2. studenci zagraniczni indywidualni oraz kierowani przez firmy rekruterskie bądź instytucje rekrutacyjne
 3. studenci posiadający tytuł magistra podejmujący naukę na kolejnym kierunku studiów
 1. małżonkowie niebędacy studentami
 2. pracownicy UG
 3. absolwenci UG
 4. inne osoby za zgoda OKS niebędące studentami
 5. studenci innych uczelni

14,00 zł

15,17 zł

16,00 zł

17,28 zł

 

3. Opłata dotycząca praktykantów innych uczelni wynosi 23,76 zł za dobę. Jeżeli praktyka trwa miesiąc lub dłużej opłata jest naliczana zgodnie z cennikiem wskazanym w ust. 1. W cenę wliczono obowiązkowy podatek VAT w wysokości 8%.

4. Opłata za nocleg doraźny (jedna doba) w pokoju studenckim wynosi:

1) osoba zajmująca miejsce normatywne - 23,76 zł za dobę,

2) osoba niezajmująca miejsca normatywnego - 15,12 zł za dobę.


W cenę wliczono obowiązkowy podatek VAT w wysokości 8%.

5. Dodatkowa osoba dokwaterowana zgodnie z zarządzeniem nr 7/K/13 Kanclerza UG w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego wnosi 50% kwoty wskazanej w ust. 1.

6. Opłata za nocleg w pokoju gościnnym w Domu Studenckim nr 9 wynosi 65 zł za dobę (cena za pokój 2 osobowy). W cenę wliczono obowiązkowy podatek VAT w wysokości 8%.

7. Cena za żetony pralnicze wynosi 3,50 zł brutto.

8. Cena za zagubienie lub zniszczenie karty magnetycznej do otwierania pokoju wynosi 30 zł brutto.

9. W uzasadnionych przypadkach Kanclerz UG lub jego zastępca może na pisemny wniosek zainteresowanego wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie na raty (dotyczy wyłącznie ust. 1 i 2).

Stypendia dla studentów

Dokumentem regulującym sprawy związane z pomocą materialną dla studentów jest Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom UG. Określone są w nim m.in. rodzaje stypendiów oraz kryteria ich przyznawania.

W kwestii szczegółów dotyczących terminu złożenia i prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium oraz dokumentów, jakie winny być do wniosku dołączone należy kontaktować się z dziekanatami właściwych wydziałów.

 

 
 • Dziekanat Wydziału Ekonomicznego
            Pani Małgorzata Balicka - studia stacjonarne- tel. (58) 523-11-17, 523-13-87,
            Pani Ewa Krukurka - studia niestacjonarne- tel (58) 523-11-17, 523-13-87
 
 • Dziekanat Wydziału Biologii
            Pani Anna Kossobucka - tel. (58) 523-60-05, 523-60-02,
           
 • Dziekanat Wydziału Oceanografii i Geografii
            Pani mgr Anna Serafin- tel. (58)  523-66-60, 523-65-48,
 
 • Dziekanat Wydziału Chemii
             Pani mgr Dorota Rosenkiewicz - tel. (58) 523-50-14, 523-54-07,
 
 • Dziekanat Wydziału Filologicznego
             Pani Alicja Mielewczyk - tel. (58) 523-21-56, 523-22-63,
 
 • Dziekanat Wydziału Historycznego
             Pani mgr Bogumiła Czapiewska - tel. (58) 523-22-97, 523-20-39,
 
 • Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
             Pani Halina Podbereska - tel. (58) 523-63-20, 523-63-21, 
             sprawy socjalne - strona wydziałowa
 
 • Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
              Pani Elwira Lubińska - studia stacjonarne prawo - tel. (58) 523-28-89,
              Pani Iwona Grygiel - studia stacjonarne administracja - tel. (58) 523-28-88,
              Pani mgr Liliana Morawska - studia niestacjonarne - tel. (58) 523-28-92,
              sprawy socjalne - strona wydziałowa
 
 • Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
              Pani Joanna Walczyk -  (58) 523-44-28,
              Pani mgr Małgorzata Opora - (58) 523-44-29,
 
 • Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
             Pani mgr inż Aleksandra Buczkowska- (58) 523-22-68, 523-22-58, 
 
 • Dziekanat Wydziału Zarządzania
             Pani mgr Zuzanna Patecka - (58) 523-11-41, 523-11-74,
Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
28.07.2014 r.