Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Struktura organizacyjna


Dane teleadresowe:

adres: ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk
telefon: +58 523 24 61
fax: (058) 523 56 14
e-mail: ksiegowosc@ug.edu.pl
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek, godz. 7.oo - 15.oo

Pion:

Kwestor

Pracownicy:

Kierownik: mgr Marzena Wojtaszko, tel. 523-24-61 (wew. 24-61),  fax (58) 523-56-14

Pracownicy administracyjni:

pok. 217 - tel. 58/523-23-57 (wew.23-57), fax (58) 523-56-15 

mgr Dorota Dubanowska, mgr inż. Sylwia Myrta, Agnieszka Wojciechowicz, mgr Magdalena Niemyjska-Mitianiec

 

pok. 219 - tel. 58/523-24-78 (wew.24-78), fax (58) 523-56-12

Zuzanna Dobrowolska, mgr Magdalena Dominiecka, Anna Nowakowska, mgr Monika Pochmara, Justyna Filipska
 

pok. 220 - tel. 58/523-24-70 (wew.24-70), fax (58) 523-56-16

mgr Marta Janiuk, mgr Anna Liszewska, Magdalena Prokop, mgr Gabriela Riegel

 

pok. 222 - tel. 58/523-24-63 (wew.24-63), fax (58) 523-56-15

Jolanta Lech, Romualda Pietrzak,  Elżbieta Walaszczyk, mgr Grażyna Strzelecka, mgr Agnieszka Szubstarska

Główne zadania:

1.      Realizuje zadania w zakresie prowadzenia rachunkowości Uczelni, wykonywania obowiązków płatnika należności publiczno-prawnych, rozliczania kosztów poszczególnych rodzajów działalności Uniwersytetu oraz sporządza sprawozdania finansowe Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, sprawozdawczości statystycznej i budżetowej.

2.      Prowadzi kontrolę kompletności i prawidłowości dokumentacji przyjętej do księgowania.

3.      Dekretuje dowody księgowe i ewidencjonuje je w elektronicznym systemie finansowo-księgowym Uniwersytetu Gdańskiego.

4.      Prowadzi księgi rachunkowe ze szczegółowością ustaloną w Zakładowym Planie Kont Uniwersytetu Gdańskiego oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

5.      Prowadzi ewidencję księgową w zakresie kosztów i przychodów poszczególnych rodzajów i typów działalności.

6.      Prowadzi bieżącą analizę kosztów i przychodów poszczególnych rodzajów i typów działalności oraz dokonuje uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.

7.      Prowadzi ewidencję księgową oraz bieżącą analizę zwiększeń i zmniejszeń z zakresu funduszy tworzonych w Uczelni.

8.      Sporządza okresowe zestawienia obrotów i sald do prowadzonej ewidencji analitycznej w systemie finansowo-księgowym.

9.      Przeprowadza wycenę aktywów i pasywów, dokonuje rozliczenia kosztów i ustala wynik finansowy Uniwersytetu.

10.  Okresowo nalicza odpisy od przychodów i narzuty kosztów pośrednich zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Gdańskiego.

11.  Prowadzi rozrachunki z dostawcami, odbiorcami, pracownikami, pozostałymi kontrahentami oraz rozrachunki publiczno-prawne.

12.  Dokonuje rozliczeń i uzgodnień sald w ramach poszczególnych rozrachunków.

13.  Dokonuje wyceny bilansowej rozrachunków w walutach obcych.

14.  Dostarcza pracownikom prowadzącym monitoring i windykację należności aktualnych informacji o stanie rozliczeń w ramach rozrachunków z odbiorcami.

15.  Wykonuje obowiązki płatnika w zakresie sporządzania deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowego odprowadzania tego podatku.

16.  Dokonuje kontroli dokumentów w zakresie nabycia towarów i usług pod kątem prawa do odliczenia podatku VAT.

17.  Sporządza rejestry na potrzeby rozliczenia podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym.

18.  Sporządza deklaracje w zakresie podatku od towarów i usług, odpowiada za ich terminowe złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz sprawuje kontrolę nad terminowym odprowadzaniem tego podatku.

19.  Sporządza informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach i odpowiada za ich terminowe złożenie do Urzędu Skarbowego.

20.  Dokonuje bieżącej analizy przepisów prawa podatkowego.

21.  Monitoruje stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych otwieranych na potrzeby realizacji projektów/zadań.

22.  Prowadzi kontrolę raportów, sprawozdań z realizacji projektów/zadań pod względem zgodności z ewidencją księgową.

23.  Przeprowadza okresowe inwentaryzacje robót w toku zgodnie z ustawą o rachunkowości.

24.  Monitoruje przebieg finansowania projektów oraz zgodność wydatków z budżetami projektów/zadań.

25.  Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektów w zakresie spraw finansowo-księgowych.

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
31.01.2014 r.