Studia podyplomowe na UG - Studia Podyplomowe Podstaw Informatyki
   
Studia podyplomowe na UG Oferta

Studia Podyplomowe Podstaw Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
80 - 952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57

Więcej informacji: pspi.inf.ug.edu.pl

 

Charakterystyka:

Absolwent posiada wiedzę ogólną o działaniu i obsłudze systemów operacyjnych Windows (w tym wiersz poleceń) i Linux. Umie gromadzić przetwarzać i wykorzystywać wiedzę w zakresie systemów baz danych, programowania w językach wysokiego poziomu (C/C++) oraz modelowania matematycznego przy wykorzystaniu dostępnych pakietów oprogramowania. Zna podstawy budowy i działania sieci komputerowych oraz umie wykorzystywać elementy współczesnych technologii internetowych. Zna terminologię z zakresu informatyki. Posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
Kandydat na Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki to osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych, magisterskich lub licencjackich (minimum kwalifikacje pierwszego stopnia). Szczególnie wskazane jest ukończenie studiów o profilu matematyczno-przyrodniczym lub technicznym.
PSPI spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 listopada 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznie 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Słuchacze posiadający uprawnienia nauczycielskie, wybierając profil nauczycielski studiów podyplomowych, mogą uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu: informatyka w szkołach pod warunkiem wybrania bloku zajęć z zakresu dydaktyki informatyki i odbycia 60 godzinnej praktyki w szkole.

Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki zakładają uzyskanie 60 punktów ECTS. W przypadku wybrania przez studenta profilu nauczycielskiego uzyskuje się 65 punktów ECTS.

 

Kierownik Studiów:

dr inż. Janusz J. Młodzianowski, e-mail: pspi@ug.edu.pl, tel. 58 523 2228 lub 58 523 2282

 

Obsługa administracyjna:

Sekretariat: mgr Mariola Grabowska e-mail: pspi@ug.edu.pl, tel: 58 523 2211

 

Kadra:

 • dr inż. Janusz J. Młodzianowski
 • dr inż. Jerzy Skurczyński
 • dr Paweł Pączkowski
 • dr Włodzimierz Bzyl
 • dr hab. Wiesław Miklaszewski prof. UG
 • dr Robert Fidytek
 • dr Tomasz Dzido

 

Czas trwania:

Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki trwają 360 godz. w 3 semestrach. W każdym semestrze jest 5 zjazdów po 24 godziny (piątek 13-20, sobota i niedziela 8-15). W profilu nauczycielskim dodatkowo 60 godz. (razem 420 godz.) indywidualnej praktyki w szkole.

 

Zasady naboru:

Kandydatów na stacjonarne Podyplomowe Studia Podstaw Informatyki obowiązuje, zgodnie z regulaminem Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim:

 1. złożenie podania o przyjęcie na studia,
 2. złożenie kwestionariusza osobowego,
 3. złożenie zdjęcia legitymacyjnego,
 4. złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczonej kserokopii dyplomu.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem PSPI. Po zebraniu odpowiedniej liczby osób, kandydaci zostaną listownie poinformowani o konieczności złożenia dokumentów i terminie pierwszego zjazdu.

 

Termin zgłoszeń:

Kolejne edycje PSPI rozpoczynają się zwykle w październiku i lutym każdego roku pod warunkiem skompletowania 25 chętnych. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Opłaty:

Odpłatność za semestr wynosi: 2 100 zł ( proponowana wysokość opłat dotyczy edycji rozpoczynającej się w roku akademickim 2013/2014).

Ostatnio modyfikowane: 19.11.2013