Studia podyplomowe na UG - Studia Podyplomowe Psychologia Transportu
   
Studia podyplomowe na UG Oferta

Studia Podyplomowe Psychologia Transportu

Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
Pokój C 325, I piętro, poziom 300

 

KONTAKT:

Kierownik studiów - dr Aleksandra Peplińska, a.peplinska@ug.edu.pl
Sekretarz - dr Irena Leszczyńska, irenal@gumed.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie: http://www.psychologiatransportu.ug.edu.pl/

 

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na IV edycję studiów została zakończona.

Planowany termin uruchomienia kolejnej edycji to  październik roku akademickiego 2014/2015.

Zapraszamy.

 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:
Rekrutacja ma charakter otwarty i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - złożenie w Sekretariacie Instytutu Psychologii (pokój C 325) kompletu wymaganych dokumentów wraz dowodem wniesienia opłaty za studia. Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku Psychologia.

 

 

KANDYDAT powinien dostarczyć:

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podaniem;
 • Odpis lub potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku Psychologia;
 • Dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto uczelni;
 • Zdjęcie legitymacyjne;
 • Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty w przypadku nieuruchomienia studiów.
 
 
 
 
OPŁATY ZA STUDIA: 2250 za semestr. Opłatę za studia można uiścić w całości (4500 zł) przed rozpoczęciem studiów lub w dwóch równych ratach przed rozpoczęciem każdego semestru

Opłaty za studia należy dokonywać na konto bankowe nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 z dopiskiem " P740 - 04 Studia Podyplomowe Psychologia Transportu".

 

ADRESACI STUDIÓW:

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu adresowana jest do dyplomowanych psychologów pragnących poszerzyć zakres posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pragnących ubiegać się o uprawnienia do działań diagnostyczno - orzeczniczych w dziedzinie psychologii transportu na podstawie art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - "Prawo o ruchu drogowym" Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

 

CELE KSZTAŁCENIA:

Celem jest przekazanie słuchaczom szerokiej - zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu psychologii pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, procesów poznawczych, emocji, psychologii stresu, ergonomii, psychometrii, elementów medycyny pracy oraz z zakresu aspektów prawnych i etycznych pracy psychologa transportu.
Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych powinna pozwolić na:

 • nabycie umiejętności profesjonalnego przeprowadzania badań kierowców;
 • nabycie umiejętności orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy;
 • nabycie umiejętności prowadzenia działalności psychoedukacyjnej (programy i przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym), której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Absolwent studiów powinien być dobrze przygotowany do: przeprowadzania psychologicznych badań kierowców; sprawców wypadków drogowych; kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości; kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych; instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów; kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

 

CZAS TRWANIA I TRYB STUDIÓW:

2 semestry, 176 godzin. Zajęcia w trybie zaocznym - soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu, w II semestrze wybrane piątki w ramach zajęć praktycznych.

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

Zajęcia teoretyczne będą realizowane w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przez doświadczonych wykładowców i praktyków z obszaru psychologii transportu.

Zajęcia praktyczne będą odbywać się w Pracowni Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego dysponującej odpowiednim oprzyrządowaniem do badań psychomotorycznych kierowców, bogatym wyposażeniem w materiały diagnostyczne oraz długoletnią praktyką w dziedzinie psychologii transportu, która umożliwi analizę trudnych przypadków, z jakimi mogą spotkać się absolwenci studiów podczas własnej praktyki zawodowej

 

PROGRAM STUDIÓW:

Wykłady teoretyczne (80 godz.)

mają na celu prezentację aktualnego stanu wiedzy z dziedzin powiązanych bezpośrednio ze sprawnością działania kierowcy (psychologia procesów poznawczych, psychologia pracy, modele niezawodności i błędu, uwarunkowania wypadków, psychologia osobowości i różnic indywidualnych, psychologia stresu) oraz z oceną zaburzeń (zaburzenia emocjonalne i osobowości, psychologiczne aspekty uzależnień). Część wykładów dotyczy także szerszego kontekstu pracy psychologa transportu (prawo i etyka, psychometria, fizjologiczne aspekty pracy kierowcy, polityka bezpieczeństwa ruchu drogowego, osoba niepełnosprawna jako kierowca).

 • Podstawy psychologii transportu
 • Elementy psychologii pracy kierowcy
 • Prawne i etyczne aspekty psychologii transportu
 • Procesy poznawcze
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Relacje społeczne a zachowanie w ruchu drogowym
 • Stres i zmęczenie w pracy kierowcy
 • Elementy neuropsychologii klinicznej
 • Wybrane zaburzenia osobowości i psychopatologia zachowań a kierowanie pojazdem
 • Psychologiczne i medyczne podstawy uzależnień
 • Ryzyko w ruchu drogowym

 

Ćwiczenia i warsztaty (96 godz.)

Warsztaty umożliwiają zdobycie i pogłębienie praktycznych umiejętności diagnozy psychologicznej, zapoznanie z narzędziami psychologii klinicznej, pogłębienie diagnozy ze względu na zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne.

Ćwiczenia pozwolą zapoznać się z obsługą aparatów stosowanych w diagnozie sprawności psychofizycznej kierowcy. Omówione zostaną cele badania poszczególnymi aparatami, parametry poszczególnych aparatów, warunki przeprowadzania badania, przekazywanie instrukcji, a także programowanie urządzeń dla indywidualnych potrzeb, np. na potrzeby niepełnosprawnych. Ważnym aspektem ćwiczeń na aparatach będzie nabycie umiejętności tworzenia norm.

 • Metodyka badań kierowców
 • Psychometria
 • Wypadki drogowe - przyczyny, ocena i profilaktyka
 • Procesy starzenia się
 • Aparatura do badań sprawności psychomotorycznej
 • Interpretacja wyników badań
 • Problemy medyczne a prowadzenie pojazdu
 • Stres pourazowy
 • Analiza trudnych przypadków

 

 

PROFIL ABSOLWENTA:


Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu współczesnej psychologii transportu oraz uprawnienie do ubiegania się o wpis na listę psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kierujących pojazdami (na podstawie art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - "Prawo o ruchu drogowym" Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami).

 

KADRA DYDAKTYCZNA:

prof. UG dr hab. Henryk Olszewski
dr Aleksandra Peplińska
dr Irena Leszczyńska
dr Maria Jeżewska
dr Ryszard Makarowski
dr Marcin Szulc
mgr Katarzyna Kotkowska
mgr Marta Grubman-Nowak
mgr Krystyna Wysocka
mgr Ewa Gaj
mgr Karolina Brejt
mgr Aleksandra Dobrzyńska
mgr Piotr Dąbrowski

Ostatnio modyfikowane: 05.03.2014