Studia podyplomowe na UG - Studia Podyplomowe Pedagogiczne
   
Studia podyplomowe na UG Oferta

Studia Podyplomowe Pedagogiczne

Uniwersytet Gdański

Wydział Nauk Społecznych

Podyplomowe Studia Pedagogiczne

80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

SZANOWNI PAŃSTWO !

Informujemy, że rekrutacja na Podyplomowe Studia Pedagogiczne na semestr letni roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się w terminach:

9 - 20 grudnia 2013 roku  oraz 7 - 17 stycznia 2014 roku w pok. A 408 w godz. poniedziałek - czwartek 11:00-14:00; piątek 14:00 - 17:00.

Zapraszamy!

Kwalifikacje uzyskiwane przez absolwenta: Absolwent Podyplomowych Studiów Pedagogicznych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie efektów kształcenia, a także wymaganej liczby punktów ECTS, określonych w programie PSP oraz w nadrzędnym wobec niego dokumencie, jakim jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. (D.U. z dn. 6 lutego 2012 r., p. 131). Uzyskanie świadectwa jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych do wykonywania zawodu nauczyciela na odpowiednim etapie edukacyjnym (drugim, lub trzecim i czwartym) i w zakresie danego przedmiotu, zgodnie z posiadanym przygotowaniem merytorycznym i jego poziomem potwierdzonym dyplomem ukończenia studiów.

Szczegóły określa Rozporządzenie MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, przy czym:

1. Absolwent studiów I stopnia może uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wyłącznie na drugim etapie kształcenia, czyli w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

2. Absolwent PSP - po osiągnięciu wymaganych programem efektów kształcenia - zyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela jednego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym.

3. Słuchacz PSP, który spełnia wymagania formalne, może w danym cyklu kształcenia uzyskać kwalifikacje do nauczania na obu wymienionych na wstępie etapach edukacyjnych lub do nauczania kolejnego przedmiotu, jeśli za dodatkową opłatą zrealizuje wymagany standardami zakres programu kształcenia PSP, zapewniający realizację wszystkich założonych efektów i treści kształcenia.

 

Możliwości dalszego kształcenia: Każdy absolwent PSP, jeśli spełni formalne wymagania związane z przygotowaniem merytorycznym i/lub psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, może kontynuować kształcenierozwinąć swoje kwalifikacje związane z psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela na kolejnym etapie edukacyjnym i/lub do nauczania kolejnego przedmiotu (rodzaju zajęć), a także może uzyskać przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Adresaci: Kandydatem na studia podyplomowe jest absolwent studiów pierwszego (licencjackich) i/lub drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu przedmiotu szkolnego (rodzaju zajęć).

 

Czas trwania studiów: 3 semestry; 280 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki w szkołach, zgodnie uzyskiwanym zakresem kwalifikacji

 

Formy i terminy zajęć: Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zjazdów sobotnio - niedzielnych, nie częściej, niż co 2 tygodnie, w budynku Wydziału Nauk Społecznych, w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 4.

Praktykę pedagogiczną słuchacz realizuje w szkole, w czasie II i III semestru, niezależnie od terminów zjazdów, w dniach i godzinach pracy danej placówki.

Wybór szkoły, z którą UG zawiera stosowne porozumienie, zależy od etapu edukacyjnego i przedmiotu, do nauczania, którego słuchacz zdobywa uprawnienia. Opiekunem praktyk musi być nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

 

Kierownik studiów: Dr Grażyna Szyling, e-mail: pedgs@univ.gda.pl.

 

Sekretariat studiów (informacje organizacyjne):

Sylwia Szutowicz-Topyła

ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk,

tel. (58) 523 44 51

e-mail:sylwia.topyla@ug.edu.pl

 

Kadra dydaktyczna: Kadrę dydaktyczną studiów tworzą specjaliści, naukowcy i praktycy, łączący kompetencje w obszarze teorii i praktyki: pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Uniwersytetu Gdańskiego (głównie z Wydziału Nauk Społecznych, ale także prowadzący dydaktyki przedmiotowe na innych wydziałach), praktycy i eksperci Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych tudzież innych instytucji edukacyjnych.

Wszyscy oni posiadają stosowne wykształcenie merytoryczne, dorobek naukowy i/lub doświadczenie w zakresie kształcenia nauczycieli oraz wysokie kompetencje dydaktyczne. Opiekę nad praktykami pedagogicznymi i dydaktycznymi w szkole sprawują mianowani lub dyplomowani nauczyciele.

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

2. Kwestionariusz osobowy ;

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub jego poświadczona kserokopia;

4. Zdjęcie legitymacyjne;

5. Odpis lub poświadczona kserokopia dokumentów potwierdzających zakres posiadanych kwalifikacji psychologiczno - pedagogicznych i/lub dydaktycznych w przypadku ubiegania się o kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela na kolejnym etapie edukacyjnym i/lub do nauczania kolejnego przedmiotu;

6. Zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za studia podyplomowe.

 

 

Limity przyjęć: Na studia przyjmuje się od 60 do 90 osób, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym kierownik PSP może ze względów ekonomicznych podjąć decyzję o nieutworzeniu danej grupy, jeśli:

  1. Liczba chętnych do uzyskania kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych na danym etapie kształcenia będzie niższa niż 20 osób.
  2. Liczba chętnych do uzyskania kwalifikacji dydaktycznych w zakresie danej dydaktyki przedmiotowej będzie niższa niż 6 osób. 

O decyzji tej kandydaci są informowani drogą elektroniczną po upływie terminu rekrutacji.

 

 

Opłata za studia podyplomowe:

Opłata semestralna: 1.500 zł. Opłata całościowa: 4.500 zł (z praktyką pedagogiczną).

 

 

Ostatnio modyfikowane: 02.12.2013