POKL „Kształcimy najlepszych”ZadaniaZad. 1. Zarządzanie i promocja Projektu

Zarządzanie i promocja Projektu

Realizacja Projektu obejmie okres 01.06.2010-30.11.2015. Na ostatni m-c zaplanowano rozliczenie finans. całego Projektu (m-c bezkosztowy). Zad. obejmuje ogólne zarządzanie całym Projektem, a także promocję podzieloną na dwie części: promocję związaną z rekrutacją, skierowaną do kobiet i mężczyzn oraz promocję w trakcie trwania Projektu (materiały promocyjne, ogłoszenia w prasie, strona www). Zadanie zakłada przystosowanie strony UG do potrzeb studentów niedowidzących, zaprojektowanie i aktualizację strony www Projektu z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących.

W ramach Zad. przewidziano szkolenia ze stosowania „Zasad równości szans kobiet i mężczyzn” – 1 dla kadry zarządzającej, 4 dla wykładowców LiSMIDoS (na każdym roku studiów) i 1 dla kadry dydaktycznej szkolącej w Zadaniu 4, tak by wszyscy byli przygotowani do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy. W czasie trwania Projektu prowadzone będą ewaluacja i monitoring, umożliwiające weryfikację działań pod kątem realizacji celów i osiągania rezultatów.

Ostatnio modyfikowane: 27.03.2014