POKL „Kształcimy najlepszych”ZadaniaZad. 2. Life Science and Mathematics Interdyscyplinary Doctoral Studies

Life Science and Mathematics Interdyscyplinary Doctoral Studies - o zadaniu

Zadanie dotyczy otworzenia i realizacji nowych, czteroletnich, interdyscyplinarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich od roku akademickiego 2010/11. W Projekcie przewidziano również możliwość przedłużenia studiów o kolejny rok akademicki. LiSMIDoS będą przygotowywać do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych, fizycznych, matematycznych. Zajęcia prowadzone dla 20 studentów przez krajowych i zagranicznych wykładowców, obejmą 660h i będą w całości realizowane w j. angielskim, dlatego przewiduje się powstanie 9 skryptów w tym języku.

Zadanie to polega również na organizacji staży dla doktorantów w renomowanych ośrodkach nauk. w kraju i za granicą (30 wyjazdów trwających 1-3 miesięcy) oraz staży zagranicznych dla kadry dydaktycznej (6 staży 1-tyg. i 6 2-tyg.). Staże dla doktorantów przyczynią się do wzmocnienia kontaktów nauk. i współpracy z wiodącymi jednostkami nauk., otworzą im możliwość do korzystania ze specjalistycznej aparatury niedostępnej w Gdańsku, ze zgromadzonych baz danych literaturowych, czy kolekcji organizmów, których przewóz nie jest możliwy ze względu na przepisy sanitarne i fitosanitarne. Staże dla kadry dydaktycznej pozwolą na poznanie i wprowadzanie nowych technik kształcenia. Udział w 20 konferencjach krajowych i 20 zagranicznych pozwoli doktorantom na prezentację uzyskanych w trakcie studiów wyników szerszemu środowisku nauk. oraz na nawiązanie nowych kontaktów nauk.


UG planuje otworzenie i realizację nowatorskich i innowacyjnych 4-letnich Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich (Life Science and Mathematics Interdyscyplinary Doctoral Studies – LiSMIDoS) – inicjatywę 4 Wydziałów (W) posiadających kategorię 1 w parametryzacji MNiSW: Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, W. Biologii, W. Chemii, W. Matematyki, Fizyki i Informatyki. Uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich posiadają wszystkie Wydziały tworzące LiSMIDoS w: dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinach: biologicznych lub biochemicznych, w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie: chemia, w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

Tworzące LiSMIDoS Wydziały mają pełne 5-cioletnie akredytacje PAKA i UKA do prowadzenia studiów licencjackich i magisterskich w sumie na 7 kierunkach (biotechnologia, biologia, chemia, ochrona środowiska, matematyka, fizyka, informatyka).

Oferta interdyscyplinarnych studiów wzbogaci ofertę dydaktyczną UG, jak również wzmocni prestiż studiów doktoranckich prowadzonych w UG i zwiększy liczbę wypromowanych doktorów.

 

Interdyscyplinarne studia doktoranckie będą pierwszymi powadzonymi w całości w j. ang. Pozwolą na integrację zespołów nauk. UG z dziedzin nauk przyrodniczych i matematycznych i zdynamizowania zaangażowania w poszukiwanie nowatorskiej tematyki projektów badawczych. Studia prowadzone w ramach LiSMIDoS będą miały na celu także propagowanie wysokich standardów etycznych w badaniach naukowych, będą promować zachowania etyczne. Ich program wynika z zapotrzebowania gospodarki na wysoce wykwalifikowanych pracowników, potrafiących rozwiązywać interdyscyplinarne zagadnienia badawcze i rozwojowe.

 

W celu stworzenia sprzyjających warunków dla prowadzenia pracy badawczej doktorantów, jak i pracy dydaktyczne kadry akademickiej, w ramach LiSMIDoS przewidziano organizację staży w wiodących ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w kraju i za granicą.

Jako zachętę finansową dla słuchaczy studiów III st. (w tym LiSMIDoS) zaplanowano system stypendialny połączony ze szkoleniami.

Ostatnio modyfikowane: 23.10.2013