POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Zapraszamy do udziału w Projekcie - rozpoczynamy nabór kandydatów do III edycji

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA – jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie: Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje Zadanie 5 – Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG.Podejmowane przez Fundację działania polegają na objęciu kompleksowym programem szkoleń i staży 50 studentów niepełnosprawnych z UG (po 10 osób w 5 edycjach). W ramach każdej edycji przewidziano:

 • szkolenia „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy (łącznie 120 h)

Dzięki szkoleniom dowiecie się m.in.:

 • jakie są zasady savoir-vivre biznesowego;
 • jak odnaleźć swoje mocne i słabe strony i budować poczucie własnej wartości na przyszłym stanowisku pracy;
 • jak skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych, jakie są metody rozwijania kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • jakie są uprawnienia w prawie pracy wynikające z posiadanego statusu osoby niepełnosprawnej;
 • jak przygotować profesjonalne CV oraz list motywacyjny;
 • jakie są metody skutecznego poszukiwania pracy, czego można się spodziewać w trakcie procesu rekrutacji i jak skutecznie przez niego przejść.
 • indywidualny coaching (20h) połączony z indywidualną diagnozą potencjału osoby z niepełnosprawnością. Nowością jest wykorzystanie interaktywnego narzędzia do mierzenia potencjału uczestników, które umożliwi szybkie przetworzenie danych i wygenerowanie odpowiedniego raportu.
 • odpłatne staże w podmiotach powiązanych lub współpracujących z Grupą Ergo Hestia (150h dla każdego z uczestników), umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego. Staże dobierane są według preferencji uczestników i pod kątem ich wykształcenia i zawodowych planów. Stypendium wypłacane każdemu uczestnikowi jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego i wynosi 27,66 zł brutto/godzinę.

A zatem korzyści z udziału w projekcie to m.in.:

 • ciekawy pakiet bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez trenerów-ekspertów w swoich dziedzinach;
 • diagnoza kompetencji dokonana za pomocą profesjonalnego narzędzia i otrzymanie informacji zwrotnej na temat swojego potencjału;
 • udział w indywidualnym coachingu, który pozwoli każdemu uczestnikowi wydobyć jego osobisty potencjał i nadać odpowiedni kierunek karierze zawodowej;
 • odbycie płatnego stażu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • nowe znajomości, a być może także trwałe przyjaźnie;
 • większa pewność i wiara we własne możliwości, które są niewątpliwie potrzebne, by zaistnieć na otwartym rynku pracy, a w przyszłości móc liczyć na awans i zawodowy rozwój.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub chcące uzyskać więcej informacji na temat przedsięwzięcia prosimy o kontakt z Biurem Fundacji:

e-mail: projekty@integralia.pl (UWAGA – prosimy w temacie dodać dopisek „– UG”)

Aktualna dokumentacja rekrutacyjna:

Dokumentacja rekrutacyjna UG - 3 edycja


Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA,

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Projekt UG”.


Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 24 lutego 2012 do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Fundacji).


Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z regulaminem projektu. Stosownie do regulaminu rekrutacja do każdej z edycji będzie wiązać się z oceną spełniania:


A. Kryteriów formalnych:

a) należy złożyć w terminie formularz zgłoszeniowy

b) mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

c) posiadać status studenta Uniwersytetu Gdańskiego

B. Dodatkowych kryteriów ustalających priorytetowe traktowanie kandydatów – ich spełnienie powoduje pierwszeństwo udziału:

a) posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

b) status studenta ostatnich lat studiów.Etapy rekrutacji:

Etap 1(do 24 lutego 2012 roku do godz. 12.00)– Zgłoszenie udziału w projekcie poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego – wszyscy spełniający kryteria formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu.

Etap 2 (28 lutego 2012– 01 marca 2012) – Test dotyczący modelu radzenia sobie z sytuacją własnego bezrobocia, którego wyniki weryfikowane będą przez wykwalifikowanego psychologa.

Etap 3(28 lutego 2012 - 01 marca 2012) – Wywiad telefoniczny (rozmowa kwalifikacyjna) prowadzony przez psychologa – podczas którego weryfikowana jest dojrzałość emocjonalna i społeczna do zmiany swojej sytuacji, postawa i chęć do zmiany swojej sytuacji życiowej, motywacja oraz istniejące bariery.

Etap 4(05 marca 2012) – ogłoszenie wyników rekrutacji.Analiza testu oraz wywiadu będą podstawą stworzenia listy uczestników oraz listy rezerwowej. Analiza ta uwzględniać będzie m.in. interakcję z prowadzącym wywiad, zainteresowanie działaniami, poziom motywacji, dojrzałość emocjonalną, gotowość do przyjęcia informacji zwrotnych na swój temat, w tym dotyczących słabych stron – czynników które warunkują możliwość zmiany.UWAGA:

Średnia z egzaminów oraz kolejność zgłoszeń nie mają wpływu na udział w projekcie ani na rekrutację do projektu.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony

www.integralia.plOdpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


 1. Czy udział w konkretnej edycji jest uzależniony od organizatora, czy kandydat może wybrać samemu okres?

Rekrutacja do każdej z edycji jest niezależna i będzie przebiegać przed rozpoczęciem każdej z edycji. Zgłoszenia przesyłane do konkretnej edycji dotyczą tylko i wyłącznie tej edycji. Przesyłając formularz zgłoszeniowy kandydat zgłasza się do najbliższej edycji projektu. 1. Ile trwa staż, czy zapewniają Państwo, że będzie się on odbywał w biurze?/ W jakich instytucjach odbywa się staż?/W jakim terminie odbyłyby te staże?

Staż trwa dla każdego z uczestnika 150 godzin. Staż będzie się odbywał na stanowiskach biurowych, sekretaryjnych, administracyjnych lub innych podobnych. Staż będzie się odbywał w podmiotach powiązanych lub współpracujących z Fundacją Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA. Istnieje możliwość znalezienia miejsca odbywania stażu samodzielnie. Staże odbywać się będą w przeciągu 1 lub 2 miesięcy w zależności od miejsca. W przypadku gdy uczestnik sam wskaże miejsce, w którym mógłby odbyć staż – w terminach uzgodnionych z realizatorem i podmiotem przyjmującym na staż. 1. Czy zapewniają Państwo odbycie stażu w Trójmieście? Jak nie to w jakich miejscach?

Staże co do zasady odbywać się będą w Trójmieście. Istnieje możliwość wskazania miejsca odbywania stażu samodzielnie przez uczestnika – również poza Trójmiastem. Staże będą się odbywać w terminach uzgodnionych z realizatorem i podmiotem przyjmującym na staż. 1. Ile czasu będzie trwało samo szkolenie dla studentów studiujących dziennie?

Szkolenia trwają w każdej edycji tyle samo tj. 120 godzin szkoleniowych, niezależnie od trybu studiów. W zależności od zgłoszeń i ostatecznej kwalifikacji uczestników zaplanowany zostanie ostateczny harmonogram szkoleń. Należy stwierdzić, iż będzie to 15 dni, zatem z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, iż w przypadku studiów stacjonarnych będzie przynajmniej 8 spotkań weekendowych (w tym 7 – dwudniowych). W przypadku studiów niestacjonarnych z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, iż zajęcia odbywały by się w systemie poniedziałek – wtorek. 1. Czy pomimo, iż nie uczestniczę w spotkaniu informacyjnym mam szansę wzięcia udziału w tym projekcie?

Tak. Spotkania informacyjne są dodatkowym kanałem przekazywania informacji potencjalnym kandydatom. Uczestniczenie w tych spotkaniach nie ma żadnego wpływu na zakwalifikowanie się uczestników. 1. Jakie należy spełniać warunki?

Projekt jest skierowany do niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Aby zgłosić się do projektu należy:

 1. Złożyć formularz zgłoszeniowy
 2. Mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Być studentem Uniwersytetu Gdańskiego


 1. Czy warunkiem uczestnictwa w stażu jest wcześniejsze odbycie proponowanych szkoleń?

Tak. Wszystkie elementy projektu są ze sobą ściśle powiązane i każdy uczestnik przechodzi przez ten sam cykl zajęć: szkolenie, coaching i staż. 1. W jakie dni w jakich godzinach trwa projekt i do kiedy?

W ramach każdej edycji zorganizowanych zostanie 120 godzin szkolenia. Oznacza to że zorganizowanych zostanie 15 dni szkoleń po 8 godzin każdy. Zajęcia odbywać się będą od godziny 9.00 do 17.00. Dokładny harmonogram zostanie ustalony najpóźniej do 18 lutego. 1. Czy jest możliwy udział w stażach jeśli z Powiatowego Urzędu Pracy mam już dwa ? Czy trzeba być w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanym jako poszukujący pracy?

Wcześniejsze odbywanie innych staży nie ma wpływu na udział w projekcie. Nie trzeba być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy ani jako bezrobotny. Warunkiem koniecznym jest aktualne orzeczenie dot. niepełnosprawności oraz status studenta Uniwersytetu Gdańskiego. 1. Czy jest sprecyzowany krąg osób niepełnosprawnych to których jest adresowany powyższy projekt czy też brać udział mogą wszyscy chętni, przy założeniu, że są to osoby niepełnosprawne? Czy mogą brać udział osoby, które już są aktywne na rynku pracy?

Projekt jest skierowany do wszystkich niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszeństwo udziału określa regulamin projektu i dotyczyć będzie stopnia niepełnosprawności, roku studiów oraz m.in. motywacji kandydatów.

Nie ma przeciwskazań, aby udział brały osoby aktywne na rynku pracy, o ile nie będzie to kolidować z terminami odbywanych szkoleń, coachingu i staży. 1. Jak można się zgłosić do projektu? Do kiedy należy składać dokumenty rekrutacyjne oraz czy należy je dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji, czy też można je przysłać mailem?

Do projektu można się zgłosić poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty należy składać do 14 lutego 2011 roku w siedzibie fundacji – ul. Hestii 1 w Sopocie. Można je dostarczyć osobiście lub pocztą. Jednocześnie prosimy o przesyłanie wersji elektronicznej na adres projekty@integralia.pl podając w temacie: „Dokumentacja rekrutacyjna – UG” 1. Gdzie zostaną przeprowadzone szkolenia?

Szkolenia odbywać się będą na terenie Trójmiasta (najprawdopodobniej w Sopocie). Coaching odbywać się będzie w Sopocie przy ul. Hestii 1 albo w salach UG. 1. Na UG mam obecnie urlop dziekański. Czy nie przeszkadza to w odbyciu stażu i szkolenia

Urlop dziekański nie przeszkadza w odbyciu stażu ani szkoleń. 1. Ukończyłam już jeden kierunek na UG i jestem w trakcie studiowania na drugim (również UG), czy mogę brać udział w projekcie?

Tak. Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych studentów UG. Zatem należy:

 1. Złożyć formularz zgłoszeniowy
 2. Mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Być studentem Uniwersytetu Gdańskiego


 1. Czy udział w szkoleniu przewidziany jest dla studentów wszystkich kierunków UG czy tylko wybranych?

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać studenci wszystkich kierunków UG studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Ostatnio modyfikowane: 01.02.2012Pozostałe artykuły w tym dziale