POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do IV edycji!

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA – jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie: Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje Zadanie 5 – Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG.

Podejmowane przez Fundację działania polegają na objęciu kompleksowym programem szkoleń i staży 50 studentów niepełnosprawnych z UG (po 10 osób w 5 edycjach). W ramach każdej edycji przewidziano:

►szkolenia „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy (łącznie 120 h)

Dzięki szkoleniom dowiecie się m.in.:

 • jakie są zasady savoir-vivre biznesowego;
 • jak odnaleźć swoje mocne i słabe strony i budować poczucie własnej wartości na przyszłym stanowisku pracy;
 • jak skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych, jakie są metody rozwijania kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • jakie są uprawnienia w prawie pracy wynikające z posiadanego statusu osoby niepełnosprawnej;
 • jak przygotować profesjonalne CV oraz list motywacyjny;
 • jakie są metody skutecznego poszukiwania pracy, czego można się spodziewać w trakcie procesu rekrutacji i jak skutecznie przez niego przejść.

indywidualny coaching (20h) połączony z indywidualną diagnozą potencjału osoby z niepełnosprawnością. Nowością jest wykorzystanie interaktywnego narzędzia do mierzenia potencjału uczestników, które umożliwi szybkie przetworzenie danych i wygenerowanie odpowiedniego raportu.

odpłatne staże (150h dla każdego z uczestników) umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego. Staże dobierane są według preferencji uczestników i pod kątem ich wykształcenia i zawodowych planów. Stypendium wypłacane każdemu uczestnikowi jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego i wynosi 27,27 zł brutto/godzinę.

A zatem korzyści z udziału w projekcie to m.in.:

 • ciekawy pakiet bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez trenerów-ekspertów w swoich dziedzinach;
 • diagnoza kompetencji dokonana za pomocą profesjonalnego narzędzia i otrzymanie informacji zwrotnej na temat swojego potencjału;
 • udział w indywidualnym coachingu, który pozwoli każdemu uczestnikowi wydobyć jego osobisty potencjał i nadać odpowiedni kierunek karierze zawodowej;
 • odbycie płatnego stażu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • nowe znajomości, a być może także trwałe przyjaźnie;
 • większa pewność i wiara we własne możliwości, które są niewątpliwie potrzebne, by zaistnieć na otwartym rynku pracy, a w przyszłości móc liczyć na awans i zawodowy rozwój.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub chcące uzyskać więcej informacji na temat przedsięwzięcia prosimy o kontakt z Biurem Fundacji:

e-mail: projekty@integralia.pl (UWAGA – prosimy w temacie dodać dopisek „– UG”)

Aktualna dokumentacja rekrutacyjna zostanie wysłana do osób zainteresowanych drogą mailową. Jest też dostępna na stronie: www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/profesjonalisci/pl/zadania--zad_5_program_szkolen_i_stazy_dla_studentow_niepelnosprawnych_ug/

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA,

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

z dopiskiem „Projekt UG”

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 11 października 2012 do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Fundacji).

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z regulaminem projektu. Stosownie do regulaminu rekrutacja do każdej z edycji będzie wiązać się z oceną spełniania:

A. Kryteriów formalnych:

a) należy złożyć w terminie formularz zgłoszeniowy

b) mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

c) posiadać status studenta Uniwersytetu Gdańskiego

B. Dodatkowych kryteriów ustalających priorytetowe traktowanie kandydatów – ich spełnienie powoduje pierwszeństwo udziału:

a) posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

b) status studenta ostatnich lat studiów.

UWAGA:

Średnia z egzaminów oraz kolejność zgłoszeń nie mają wpływu na udział w projekcie ani na rekrutację do projektu.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Ostatnio modyfikowane: 30.01.2013Pozostałe artykuły w tym dziale