POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Miejsca stażu uczestników III edycji Projektu

Uczestnicy IV edycji Zadania 5 - Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG realizowanego w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęli już cykl szkoleń pn. „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy” oraz indywidualne sesje coachingowe. Przed nimi wybór odpowiedniego miejsca stażu, który spełniłby ich oczekiwania i dałby możliwość zdobycia nowej wiedzy, doświadczenia oraz praktycznych umiejętności. 

Aby ułatwić im nieco decyzję i pokazać jak duża jest różnorodność wśród pracodawców oferujących staże, poniżej prezentujemy wykaz 10 stanowisk i opis obowiązków stażystów z III edycji.

1. Staż w Instytucie Oceanologii Państwowej Akademii Nauk na stanowisku oceanograf (specjalność biologiczna). Do obowiązków na tym stanowisku należało m.in.: aktywne uczestnictwo w realizacji zadań i projektów realizowanych przez Zakład Ekologii Morza, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, prace laboratoryjne: m. in. analizy granulometryczne osadów piaszczystych i mulistych, ekstrakcja organizmów makro i meiofauny z osadów, identyfikacja taksonomiczna fauny morza arktycznego i Bałtyckiego do wyższych jednostek taksonomicznych, praca z komputerem: m. in. budowanie bazy danych oraz bazy literaturowej przedmiotu badań, prace z arkuszem kalkulacyjnym i edytorem tekstu, podstawowe analizy statystyczne otrzymanych wyników przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych, wizualizacja danych, tworzenie raportów oraz prace terenowe: m. in. udział w realizacji prowadzonych badań strefy brzegowej Morza Bałtyckiego. W trakcie odbywania stażu stażysta nabył wiedzę i umiejętności z zakresu: specyfiki pracy w jednostce naukowej obejmującej prace terenowe i laboratoryjne, realizacji powierzonych zadań z możliwie najszerszego zakresu prowadzonych w placówce badań, począwszy od pracy w terenie, poprzez prace laboratoryjne, opracowanie wyników, kończąc powierzone zadanie sporządzeniem raportu.

2. Staż w J.S.HAMILTON POLAND LTD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na stanowisku laboranta chemicznego. Do obowiązków na tym stanowisku należało m.in.: przygotowanie próbek do analiz technikami instrumentalnymi produktów NON-FOOD, dbanie o wyposażenie pomiarowo-badawcze oraz zapoznanie się oraz stosowanie procedur systemu zarządzania jakością. W trakcie odbywania stażu stażysta nabył, rozwinął wiedzę i umiejętności przygotowania próbek do analiz technikami instrumentalnymi produktów NON-FOOD.

3. Staż w Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” na stanowisku logopedy. Do obowiązków na tym stanowisku należało m.in.: obserwowanie i prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, obserwowanie i prowadzenie działań profilaktyki logopedycznej, gromadzenie doświadczeń związanych z zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb, w tym logopedycznych, weryfikowanie przygotowania teoretycznego logopedycznego, psychologicznego i pedagogicznego w działaniu praktycznym, poznanie pacjentów z różnymi zaburzeniami mowy poprzez obserwacje i prowadzenie zajęć, poznanie organizacji pracy w Fundacji, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania do twórczej pracy logopedycznej oraz wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jej wyniki oraz analizowanie relacji grupowych w procesie terapeutycznym. W trakcie odbywania stażu stażysta nabył wiedzę i umiejętności z zakresu analizowania i interpretacji zajęć prowadzonych przez logopedę, planowania i prowadzenia różnych form zajęć logopedycznych: diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktyki logopedycznej oraz prowadzenie stosownej dokumentacji, diagnozowania indywidualnych potrzeb pacjentów, podejmowania współpracy z rodzinami/opiekunami pacjentów oraz prowadzenia treningu językowego dla grupy.

4. Staż w Miejskiej Instytucji Kultury na stanowisku animatora kultury. Do obowiązków na w/w stanowisku należało m.in.: prowadzenie research`u oraz redagowanie tekstów w ramach projektu społecznego METROPOLITANKA oraz dokonywanie tłumaczeń z języka polskiego na angielski w ramach międzynarodowego projektu artystycznego CORNERS. W trakcie odbywania stażu stażysta nabył wiedzę i umiejętności w zakresie redagowania tekstów, współpracy z mediami i formułowania informacji do nich oraz prowadzenia projektów typu społecznego i artystycznego międzynarodowego.

5. Staż w LOTOS Kolej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na stanowisku sytuatora ds. konstrukcji rozkładów jazdy/ dyspozytora. Do obowiązków na w/w stanowisku należało m.in.: zapoznanie się z obowiązkami pracy na stanowiskach: dyspozytora głównego przewozów kolejowych; dyspozytora zmianowego Gdańsk; dyspozytora lokomotyw; dyspozytora ds. obsad; dyspozytora ds. maszynistów oraz dyspozytora ds. wagonów. W trakcie odbywania stażu stażysta zapoznał się ze stanowiskami pracy, a następnie nabył wiedzę z zakresu pracy na stanowisku sytuatora ds. konstrukcji rozkładów jazdy (praca pod nadzorem opiekuna stażysty).

6. Staż w LPP Spółka Akcyjna na stanowisku młodszego specjalisty ds. systemów logistycznych. Do obowiązków na w/w stanowisku należało m.in.: administrowanie i utrzymanie logistycznych systemów IT, analizowanie i raportowanie jakości oraz spójności danych w logistycznych systemach IT i kontrola prawidłowości funkcjonowania logistycznych systemów IT, udział w rozwoju systemów zarządzania magazynem (testowanie, wdrażanie, przygotowywanie specyfikacji technicznych) oraz Współpraca z innymi działami firmy. W trakcie odbywania stażu stażysta zapoznał się z informatycznymi systemami logistycznymi oraz ze sposobem działania nowoczesnego centrum logistycznego, a także pogłębił wiedzę z zakresu VBA i SQL oraz kompetencje w zakresie analityki danych.

7. Staż w FOTA Spółka Akcyjna na stanowisku referenta ds. księgowości. Do obowiązków na tym stanowisku należało m.in.: sprawdzanie i wprowadzanie dokumentów do systemu oraz archiwizacja dokumentów. W trakcie odbywania stażu stażysta nabył umiejętności z zakresu podstawowych czynności związanych z księgowaniem dokumentów.

8. Staż w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Państwowej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie na stanowisku związanym z badaniami o charakterze enzymologicznym. Do obowiązków na tym stanowisku należał m.in.: udział w badaniach syntazy tymidylanowej nicieni jako celu molekularnego chemioterapii. W trakcie odbywania stażu stażysta nabył wiedzę i umiejętności z zakresu badań enzymologicznych.

9. Staż w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna na stanowisku związanym z organizacją pracy biurowej Biura Komunikacji. Do obowiązków na tym stanowisku należało m.in.: zarządzanie dokumentami w Biurze Komunikacji oraz organizacja pracy Biura Komunikacji. W trakcie odbywania stażu stażysta nabył umiejętności z zakresu obsługi biura, zarządzania dokumentami oraz pracy asystenckiej.

10. Staż w LPP Spółka Akcyjna na stanowisku młodszego specjalisty ds. alokacji na rynkach wschodnich. Do obowiązków na tym stanowisku należało m.in.: zapewnienie optymalnej ilości i struktury towaru w salonach w oparciu o prowadzone analizy (wnioskowanie na podstawie danych liczbowych oraz sytuacji rzeczywistej, podejmowanie decyzji o przesunięciach i zamówienia) oraz stały kontakt z kierownikami regionalnymi salonów. W trakcie odbywania stażu stażysta nabył wiedzę i umiejętności dotyczących sposobu zarządzania, rotowania i alokowania towaru w sieci sprzedaży, a także zapoznał się z rynkiem wschodnim od strony biznesowej, pogłębił wiedzę z obszaru baz danych, w tym Excel oraz zapoznał się z systemami korporacyjnymi.

Warto zaznaczyć, że czterech stażystów otrzymało propozycję pracy w miejscach, w których odbywali staże, czego również życzymy uczestnikom obecnej edycji.

Ostatnio modyfikowane: 16.11.2012Pozostałe artykuły w tym dziale