O studiach podyplomowych

WPROWADZENIE:

Obowiązujące od 2007 r. w krajach Unii Europejskiej rozporządzenie EC No 1907/2006 określane akronimem REACH (skrót od angielskich słów: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemical substances), ustanawia nowe przepisy, zgodnie z którymi każda substancja chemiczna, wprowadzana na rynek europejski w ilości powyżej 1 tony rocznie, musi zostać zarejestrowana w Europejskiej Agencji Chemikaliów. Proces rejestracji ma być poprzedzony oceną ryzyka ze strony danej substancji dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Bezspornie system REACH stanowi zatem ogromne wyzwaniem dla przemysłu chemicznego zarówno w Polsce i jak i innych krajach Unii.

Przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej zaowocowało koniecznością uporządkowania krajowego systemu ochrony środowiska i zdrowia człowieka oraz dostosowania go do standardów wspólnotowych. W Polsce brakuje specjalistów biegłych w problematyce ochrony środowiska przed substancjami chemicznymi w kontekście wchodzącego w życie rozporządzenia REACH, potrafiących nadzorować wymagane badania, przygotować dokumentację oraz przeprowadzić proces rejestracji nowej substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów. Brak specjalistów w tym zakresie może szybko wpłynąć na znaczne obniżenie konkurencyjności naszych przedsiębiorstw branży chemicznej na rynku europejskim, szczególnie w pierwszej fazie wdrażania systemu REACH. Ponadto względnie niskie koszty pracy w Polsce powinny umożliwić rodzimym firmom doradczym wejście na rynek europejski z konkurencyjnymi cenami usług.

DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (głównie kierunków przyrodniczych), którzy podjęli lub zamierzają podjąć doradztwo na rzecz przemysłu, związaną z oceną ryzyka oraz rejestracją nowych substancji chemicznych. Poprzez „doradztwo” rozumie się albo jako prowadzenie niezależnej działalności gospodarczej, albo zatrudnienie w przemyśle na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska i/lub zarządzania chemikaliami.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent studiów podyplomowych zna zasady funkcjonowania systemu REACH oraz wynikające z niego obowiązki nałożone na przedsiębiorców. Potrafi, mając odpowiednie przygotowanie chemiczne, rozumiejąc złożoność procesów zachodzących w przyrodzie i znając dostępne narzędzia, odpowiednio zaplanować i skoordynować proces oceny ryzyka dla nowej substancji chemicznej, a także poprawnie przygotować dokumentację i przeprowadzić proces rejestracji tej substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Absolwent zna metody oceny i przewidywania narażenia na substancje chemiczne w oparciu o modelowanie komputerowe prowadzone na podstawie wyników uzyskanych z badań monitoringowych. Rozumie korzyści i ograniczenia wynikające ze stosowania tzw. metod alternatywnych (in vitro, in silico) w procesie oceny toksyczności substancji. Potrafi interpretować wyniki pochodzące zarówno z badań metodami standardowymi (przy wykorzystaniu zwierząt), jak i metodami alternatywnymi. W oparciu o ocenę narażenia oraz toksyczności potrafi zaproponować środki służące minimalizacji ryzyka związanego z wykorzystaniem określonej substancji chemicznej.

Absolwent posiada kompetencje w zakresie współpracy z podwykonawcami (firmy analityczne, eksperci): w świetle wymagań systemu REACH potrafi jasno określić potrzeby i oczekiwania oraz krytycznie ocenić jakość wykonanego zlecenia. Ponadto, posiada umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji i dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Dzięki studiom podyplomowym absolwent stanie się konkurencyjny na rynku pracy jako osoba posiadająca solidne podłoże merytoryczne do samodzielnego pełnienia funkcji doradczych w tematyce REACH.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 

  • Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele przez trzy semestry (począwszy od semestru letniego 2009/2010) w cyklu zjazdów co dwa tygodnie
  • Każdy student weźmie udział w 345 godzinach zajęć dydaktycznych, w tym: 165 godzin wykładów, 110 godzin ćwiczeń audytoryjnych, 50 godzin ćwiczeń laboratoryjnych oraz 20 godzin seminariów.

Zajęcia będą odbywać się w ramach czterech bloków tematycznych:

  • Blok I: Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed substancjami chemicznymi
  • Blok II: Ocena narażenia człowieka i środowiska na substancje chemiczne
  • Blok III: Ocena toksyczności i ekotoksyczności substancji chemicznych
  • Blok IV: Kompleksowa ocena ryzyka i rejestracja substancji chemicznej w systemie REACH

Każdy z bloków zakończony będzie testowym egzaminem praktycznym. Egzamin, przeprowadzany w formie serii problemów do rozwiązania, zaproponowanych przez wykładowców prowadzących zajęcia w ramach danego bloku, sprawdzać będzie przede wszystkim umiejętności (merytoryczne oraz korzystania z informacji). Egzaminy oceniane będą w systemie punktowym. Do ukończenia studium wymagane jest uzyskanie przez studenta minimum 50% punktów z każdego z czterech egzaminów.

Treści programowe

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl