Studia Podyplomowe Translatoryka 2010/2011

Studia odpowiadają gwałtownie rosnącemu, w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, zapotrzebowaniu na specjalistyczne tłumaczenia z języka angielskiego przede wszystkim w dziedzinach prawa, ekonomii, finansów i informatyki. Są skierowane do absolwentów anglistyki i innych kierunków z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Projekt przewiduje cztery ścieżki intensywnego kształcenia (specjalizacje):

 • Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne (tłumaczenia prawne i prawnicze, tłumaczenia unijne, tłumaczenia ekonomiczne, narzędzia CAT, redakcja językowa tłumaczeń)
 • Lokalizacja (lokalizacja oprogramowania, gier wideo i serwisów internetowych, zarządzanie terminologią, zarządzanie projektem i jakością, narzędzia CAT)
 • Przekład ustny (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne, terminologia, szkolenie głosu, dyplomacja i etykieta)
 • Przekład literacki (przekład prozy, poezji, komiksów, twórcze pisanie, redagowanie tekstu)

Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z polskich i europejskich ośrodków akademickich. Zajęcia w ramach bloku teoretycznego prowadzić będą: prof. Andrew Chesterman, prof. Michael Cronin, prof. Yves Gambier, prof. Juliane House, Prof. Belinda Maia, prof. Christina Schaeffren, Prof. Mary Snell-Hornby. Kurs Strategie przekładu poprowadzą: prof. dr hab. Edward Balcerzan, prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska oraz prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński.

Pierwsza edycja studiów (2010/2011), wchodząca w skład „Programu wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”, będzie finansowana ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1. (Europejski Fundusz Społeczny) i w związku z tym bezpłatna dla słuchaczy.

Kierownik studiów

 • prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński, e-mail: angwk(at)ug.edu.pl


Koordynatorzy:

 • dr Łucja Biel – specjalizacja Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, e-mail: anglb(at)ug.edu.pl
 • mgr Ewa B. Nawrocka – specjalizacja Lokalizacja, e-mail: e.b.nawrocka(at)ug.edu.pl
 • mgr Paula Gorszczyńska – specjalizacja Przekład ustny, e-mail: p.gorszczynska(at)ug.edu.pl
 • dr Olga Kubińska – specjalizacja Przekład literacki, e-mail: angok(at)ug.edu.pl

Organizacja: Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej, Instytut Anglistyki: http://translatoryka.fil.ug.edu.pl/

Program studiów: 165 godzin

 • Blok teoretyczny: wykłady z teorii przekładu i strategii przekładu, 39 godzin
 • Blok praktyczna nauka przekładu w wybranej specjalizacji oraz praca z komputerowymi narzędziami wspomagającymi tłumaczenie (CAT), 120 godzin
 • Warsztaty z praktycznego przygotowania do zawodu tłumacza, 6 godzin

Szczegółowy program studiów: http://translatoryka.fil.ug.edu.pl/?id_cat=30&id_art=114&lang=pl

SPECJALIZACJE

 1. Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne (tłumaczenia prawne i prawnicze, tłumaczenia unijne, tłumaczenia ekonomiczne, narzędzia CAT, redakcja językowa tłumaczeń)
 2. Lokalizacja (lokalizacja oprogramowania, gier wideo i serwisów internetowych, zarządzanie terminologią, zarządzanie projektem i jakością, narzędzia CAT)
 3. Przekład ustny (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne, terminologia, szkolenie głosu, dyplomacja i etykieta)
 4. Przekład literacki (przekład prozy, poezji, komiksów, twórcze pisanie, redagowanie tekstu)
 • Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne: 1 grupa x 15 osób
 • Lokalizacja: 1 grupa x 15 osób
 • Przekład ustny: 1 grupa x 8 osób
 • Przekład literacki: 1 grupa x 12 osób

Ścieżki językowe: wyłącznie język angielski

Czas trwania studiów: od października 2010 r. do czerwca 2011 r.

Studia obejmują łącznie 165 godzin zajęć, w tym: 45 h wykładów wspólnych dla wszystkich uczestników i 120 h ćwiczeń osobno dla poszczególnych czterech specjalizacji.

Daty zjazdów:

 1. 9-10 X
 2. 23-24 X
 3. 6-7 XI
 4. 20-21 XI
 5. 4-5 XII
 6. 18-19 XII
 7. 8-9 I
 8. 22-23 I
 9. 19-20 II
 10. 5-6 III
 11. 19-20 III
 12. 2-3 IV
 13. 16-17 IV
 14. 14-15 V
 15. 28-29 V

EGZAMINY KOŃCOWE – CZERWIEC 2011

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZANIE DYPLOMÓW ODBYCIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LUB DYPLOMÓW POMYŚLNEGO ODBYCIA STUDIÓW I ZDANIA EGZAMINU KOŃCOWEGO W WYBRANEJ ŚCIEŻCE – WRZESIEŃ 2011

WARUNKI REKRUTACJI

STUDIA PODYPLOMOWE „TRANSLATORYKA” 2010/11

 1. Termin rejestracji kandydatów: 6-9 września 2010. Rejestracja odbywa się w formie elektronicznej.
 2. Termin egzaminu: piątek10 września 2010 (etap 1) i sobota 11 września 2010 (etap 2 – wyłącznie dla kandydatów na specjalizację przekład ustny).
 3. Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia: 13 września 2010
 4. Termin składania dokumentów: do 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych
 5. Warunki przyjęcia: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (dowolny kierunek), legitymujących się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz języka polskiego w mowie i piśmie. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników z pisemnego egzaminu wstępnego weryfikującego predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza oraz znajomość języka angielskiego i polskiego.
 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej: dr hab. Wojciech Kubiński, prof. UG
 7. Limit miejsc: 50 miejsc, w tym:
  1. 15 miejsc – przekład prawniczo-ekonomiczny
  2. 15 miejsc – lokalizacja
  3. 12 miejsc – przekład literacki
  4. 8 miejsc – przekład ustny
 8. Kwalifikacja na specjalizacje: według listy rankingowej i ścieżki wybranej przez kandydatów
 9. Wymagane dokumenty: [UWAGA: dokumenty składają wyłącznie osoby przyjęte na studia w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu]:
  1. Podanie do JM Rektora UG o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Kwestionariusz osobowy (wypełniony komputerowo)
  3. Zdjęcie legitymacyjne
  4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu (w przypadku ukończenia studiów za granicą ─ dyplom uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą)
  5. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Miejsce składania dokumentów: Instytut Anglistyki, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
 11. Opłata: edycja 2010/11 jest bezpłatna dzięki finansowaniu ześrodków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1. (Europejski Fundusz Społeczny)
 12. Informacje ogólne dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi na UG: http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_podyp/

Egzamin wstępny

ETAP 1 – TŁUMACZENIE PISEMNE (TRANSLATION)

Egzamin sprawdzający predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza oraz weryfikujący znajomość języka angielskiego i polskiego. W szczególności badane będą umiejętności w zakresie rozumienia, analizy i tworzenia tekstów. Podczas egzaminu nie będzie można korzystać ze słowników i innych materiałów pomocniczych.

Przykładowe zadania:

 1. Reading comprehension (z uwzględnieniem tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin): test wyboru, parafrazy, definiowanie terminu na podstawie informacji zawartych w tekście.
 2. Synoptic translation (tłumaczenie synoptyczne) – streszczenie czytanego tekstu w innym języku przy zachowaniu wyznaczonego limitu słów, badanie umiejętności identyfikowania istotnych informacji w tekście i ich zwięzłego przekazania w innym języku.
 3. Tłumaczenie fragmentów tekstu – tłumaczenie zaznaczonych fragmentów w dłuższym tekście z uwzględnieniem kontekstu, badanie dokładności i poprawności językowej tłumaczenia.

ETAP 2 – TŁUMACZENIE USTNE (INTERPRETING)

(wyłącznie dla kandydatów na specjalizację przekład ustny, warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest uzyskanie co najmniej 60% punktów na egzaminie pisemnym)

Test predyspozycyjny ma na celu sprawdzenie kandydatów pod kątem swobody posługiwania się językiem polskim i angielskim w mowie, rozumienia i zapamiętywania przekazu ustnego i pisemnego, zdolności antycypacji, orientacji w bieżących wydarzeniach, a także umiejętności opanowywania stresu.

Przykładowe zadania:

 1. Shadowing – kandydat powtarza na bieżąco ze zrozumieniem odtwarzane nagranie tekstu w języku angielskim.
 2. Cloze – kandydat powtarza na bieżąco ze zrozumieniem odtwarzane nagranie bądź tekst odczytywany przez egzaminatora, w którym usunięte wyrazy zastąpione zostały sygnałem dźwiękowym. Zadaniem kandydata, poza powtarzaniem ze zrozumieniem tekstu wejściowego, jest jednoczesne uzupełnianie luk. Zadanie wykonywane jest w oparciu o jeden fragment tekstu polskiego i jeden fragment tekstu angielskiego. Teksty w tej części testu mają charakter informacyjny i dotyczą polskiego i anglosaskiego kręgu kulturowego.
 3. Sight translation (tłumaczenie a vista) – zadaniem kandydata jest przetłumaczenie ustne testu pisanego o charakterze publicystycznym z języka angielskiego na polski (publicystyka społeczna lub kulturalna) po pięciominutowym przygotowaniu.
 4. Test pamięci – egzaminator odczytuje opowiadanie w języku polskim. W tym czasie kandydat słucha uważnie, by następnie odtworzyć je z jak największą ilością szczegółów w języku angielskim. W tej części testu kandydat polega na swojej pamięci, nie korzystając z pomocy notatek.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna – rozmowa w języku polskim i angielskim ma na celu poznanie doświadczeń językowych kandydata, jego zainteresowań oraz zweryfikowanie jego orientacji w bieżących wydarzeniach z Polski i zagranicy (kandydat wybiera dwa spośród czterech zaproponowanych tematów, z których jeden omawia w języku polskim, a drugi w języku angielskim).

Więcej informacji na stronie: http://translatoryka.fil.ug.edu.pl/pl/studia_dla_tlumaczy---studia_podyplomowe_translatoryka/

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl