Rekrutacja

Słuchacze studium rekrutowani będą spośród osób zgłoszonych na następujących zasadach: po spełnieniu kryteriów formalnych (złożeniu kompletnej dokumentacji) uczestnik przystąpi do rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu wstępnego. Test sprawdzał będzie podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie chemii i ochrony środowiska.

W RAMACH REKRUTACJI KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE WINNI DOSTARCZYĆ:

  1. Podanie do JM Rektora UG o przyjęcie na studia podyplomowe - do pobrania pdf doc
  2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wypełniony komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami) - do pobrania pdf doc
  3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  4. Kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  5. Zaświadczenie od pracodawcy lub zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania pdf

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 

  • Termin składania dokumentów: 1.12.2009 do 15.01.2010 r
  • Termin egzaminu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 16.01.2010
  • Ogłoszenie wyników: 18.01.2010

Dokumenty należy składać w sekretariacie Studiów

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl